1. Anasayfa
  2. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 1995/16779 K: 1995/18010 T: 3.11.1995


Kamulaştırılan taşınmazdan arta kalan kısmının imar planında cami koruma alanı olarak belirlenmesi nedeniyle kamulaştırılmamış olduğu anlaşıldığına göre arta kalan kesimdeki değer düşüklüğü kamulaştırma bedeline eklenemez.

Taraflar arasındaki kamulaştırma bedelinin artırılması davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, kamulaştırma değerinin artırılmasına dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla; dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra, gereği görüşülüp düşünüldü: K: Dava konusu taşınmaz malın artan kesiminin davalı İdarece kamulaştırılmamış olması, artan kesimin imar planında cami koruma alanı olarak belirlenmesinden kaynaklandığından, kamulaştırma nedeniyle arta kalan kesimdeki değer düşüklüğünün kamulaştırma bedeline eklenmesi mümkün değildir.

Mahkemece, uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuştur.

Davalının temyiz nedenleri bozma ile kesinleşen yönlere ilişkindir.

SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazı yerinde görülmediğinden, usul ve yasaya uygun olan hükmün (ONANMASINA) ve kalan onama harcının temyiz edenden alınmasına, 3.11.1995 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir