1. Anasayfa
  2. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 1996/6099 K: 1996/6977 T: 10.7.1996 


Bilirkişi raporlarında dava konusu taşınmazdan daha değerli bir yerde bulunan parselin somut emsal alınıp yüksek değer belirlenmiş olması doğru değildir.

Dava dilekçesinde kamulaştırma bedelinin artırılması ile faiz ve masrafların davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: K: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak;

1- Dava konusu Erzene Mah. 198 ada 53 parsel sayılı taşınmaza ait kamulaştırmadan önceki ve sonraki mülkiyeti gösterir (özellikle davacının payı ve varsa ferağ tarihini) tapu kaydının getirtilmemiş olması,

2- Bilirkişi raporlarında dava konusu taşınmazla aynı semtte bulunan 558 ada 19 parselin daha değerli bir konumda olduğu gerekçesi ile somut emsal alınmayıp, bu beyanın aksine daha da değerli bir yerde bulunan 4757 ada, 8 parselin somut emsal alınıp yüksek değer belirlenmiş olması doğru görülmemiştir.

Mahkemece eksiklikler ikmal edildikten sonra bilirkişi kurullarından bozma konusunda ek raporlar alınıp hasıl olacak sonuca göre karar verilmelidir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 10.7.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir