1. Anasayfa
  2. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 1994/10706 E: 1994/13563 K: 6.7.1994


Kamu kuruluşları arasında taşınmaz mal için kamulaştırma yapılamaz. Taşınmaz malın devri Kamulaştırma Kanunu’nun 30. maddesine göre yapılır. Taşınmaz malın mülkiyeti çekişmeli ise öncelikle bunun çözümlenmesi gereklidir.

Taraflar arasındaki Kamulaştırma Yasasının 16. maddesi gereğince taşınmaz malın İdare adına tapuya tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davalılar vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla; dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Dava, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 16. maddesine göre kamulaştırılan taşınmaz malın İdare adına tescili istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılar TİGEM. ve Orman Genel Müdürlüğü vekilleri tarafından temyiz edilmiştir. Dosya münderecatından taşınmaz malın aynı ihtilaflı olup, tapulama tespitinde malik hanesi boş bırakıldığı ve davasının kadastro mahkemesinde devam etmekte olduğu, kamu kuruluşları olan Orman İdaresi ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün davada taraf oldukları anlaşılmaktadır.

Her ne kadar 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 18. maddesi mülkiyeti çekişmeli olan taşınmaz malların kamulaştırılması ve idare adına tesciline cevap vermekte ise de, bu husus ihtilafın özel kişiler arasında olması hali ile sınırlıdır. Zira, ihtilafın çözümü sonucu maliklerin özel veya kamu tüzel kişileri olmasına göre 2942 sayılı Kanunun öngördüğü yönler tesbit edilmesi gerekir. Kamu kuruluşları arasındaki kamulaştırmalarda sözü edilen Yasanın 30. maddesine göre kamulaştırma işlemleri yürütülür.

Bu bakımdan, kadastro mahkemesinde devam eden dava sonucu beklenerek sonuca göre karar vermek gerekirken taşınmaz malın İdare adına tesciline karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla, davalılar vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle HUMK: nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA) ve peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde davalılara geri verilmesine, 6.7.1994 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir