1. Anasayfa
  2. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2006/4868 K:2006/7597 T:20.06.2006


Özet: Münavebe ürünü olarak alınan buğday, nohut ve korunganın üretim masraflarının İl Tarım Müdürlüğü ‘nden gelen resmi verilerde gösterilen miktarların altında alınmak suretiyle fazla bedel tespiti doğru değildir.

Ayrıca, kamulaştırmanın baraj rezerv alanı için yapıldığı gözetilerek kamulaştırılan taşınmazın davalı üzerindeki tapusunun iptali ile 3402 sayılı Kanun’un 16/C maddesi uyarınca tapudan terkinine karar vermek gerekir.

Dava, 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Alınan rapor, değer biçme yöntemi bakımından yasa hükümlerine uygundur. Arazi niteliğindeki taşınmaza gelir metodu esas alınarak değer biçilmesi de yöntem olarak doğrudur. Bu nedenle, davalılar vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Davacı idare vekilinin temyizine gelince;

1- Münavebe ürünü olarak alınan buğday, nohut ve korunganın üretim masraflarının İl Tarım Müdürlüğü’nden gelen resmi verilerde gösterilen miktarların altında alınmak suretiyle fazla bedel tespiti,

2- Kamulaştırmanın Yazıcı Barajı rezerv alanı için yapıldığı gözetilerek kamulaştırılan taşınmazın davalı üzerindeki tapusunun iptali ile 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 16/C maddesi uyarınca tapudan terkinine karar vermek gerekirken, davacı idare adına tesciline karar verilmesi, Doğru görülmemiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir