1. Anasayfa
  2. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/13004 K:2006/1225 T:09.02.2006


 

Özet: Kapama fıstık bahçesi niteliğindeki taşınmaza net geliri üzerinden değer biçilir. Değerlendirmenin dava tarihi itibariyle yapılması gerekir. Hüküm altına alınan bedele dava tarihinden faiz yürütülmesi gerekir.

Taraflar arasındaki müracaata rağmen kamulaştırılmayan ve kamulaştırma mücavir alanında kalan, yararlanma imkânı ortadan kalktığı iddiasına dayalı taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi taraf vekillerince verilen dilekçelerle istenilmiş ise de dava değeri 10.000,00-YTL’yi aşmadığından duruşma isteminin reddiyle incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verilerek dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, müracaata rağmen kamulaştırılmayan ve kamulaştırma mücavir alanında kalan, yararlanma imkânı ortadan kalktığı iddiasına dayalı taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Alınan rapor değer biçme yöntemi bakımından yasa hükümlerine uygundur.

Kapama fıstık bahçesi niteliğindeki taşınmaza net geliri üzerinden değer biçilmesi, baraj inşası için yapılan kısmi kamulaştırmadan sonra kamulaştırma sahasına mücavir alanda kalan ve davacının müracaatına rağmen kamulaştırılmayan kalan bölümündeki değer kaybı oranının belirlenmesi yöntem itibariyle doğrudur.

Ancak; a) Değerlendirmenin dava tarihi itibariyle yapılması gerekirken daha önceki tarihe göre yapıldığı gözetilerek bilirkişi kurulu ile az bedele hükmedilmesi, b) Hüküm altına alınan bedele dava tarihinden faiz yürütülmesi gerekirken, daha önceki tarihten faize hükmedilmesi, doğru görülmemiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir