1. Anasayfa
  2. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/13828 K:2006/1425 T:14.02.2006


Özet: Arsa niteliğindeki taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesinde ve taşınmaza yol, park ve okul yapan idarelerden bedelinin tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmediği gibi irtifak hakkı karşılığının belirlenmesi de doğrudur.

Dava, kamulaştırmasız el atılarak yol ve enerji nakil hattı geçirilen, park ve İlköğretim okulu yapılan taşınmaz bölümlerinin bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine açılan davanın husumet yönünden reddine, diğer davalılar yönünden ise davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm aleyhlerine hüküm kurulan davalı idareler vekillerince temyiz edilmiştir.

Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Alınan rapor değer biçme yöntemi bakımında yasa hükümlerine uygundur. Arsa niteliğindeki taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesinde ve taşınmaza yol, park ve okul yapan idarelerden bedelinin tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmediği gibi irtifak hakkı karşılığının belirlenmesi de doğrudur. Bu nedenle I. Büyükşehir Belediye Başkanlığı K. Belediye Başkanlığı ile İ. İl Özel İdaresi vekillerinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Diğer davalı T…A.Ş. (A.) vekilinin temyizine gelince; Taşınmaza okul alanı, park alanı ve yol olarak kısmen al atılmıştır. Davaya konu yer altından geçirilen irtifak hakkının taşınmazın yol, park ve okul yeri olarak el atılan bölümlerinden mı, yoksa bunlardan arta kalan kısımlarından mı geçirildiği belirlenip çaplı krokiye bağlatılarak irtifak hakkının kamulaştırmasız el atmadan arta kalan bölümünden geçirilmesi halinde irtifak hakkı karşılığının tahsiline karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması, doğru görülmemiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir