1. Anasayfa
  2. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/13620, K:2006/2158 T:02.03.2006


Özet: Dava konusu taşınmazın irtifak hakkı kurulmasından önceki tüm değerinin tespit edilmesi ve bundan sonra boru hattı nedeniyle taşınmazın tamamında meydana gelecek değer düşüklüğü oranının belirlenmesi ve bu oranla taşınmazın tüm değerinin çarpılması sonucu irtifak hakkı karşılığının hesaplanması gerekir.

KARAR: Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı kanunun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu irtifak hakkı karşılığının tespiti ve hakkın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Arazi niteliğindeki taşınmaza gelir metoduna göre değer biçilmesi yasa hükümlerine uygundur.

Dava konusu taşınmazın 1495 m2 lik kısmında daimi geçici irtifak kamulaştırması yapılmış olup, irtifak süresince meydana gelen gelir kaybının belirlenerek bu bölüm icin kamulaştırma karşılığına hükmedilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;

1- Dava konusu taşınmazın 1246 m2lik bölümünde daimi irtifak kamulaştırması yapılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun l1/son maddesi uyarınca irtifak hakkı karşılıkları bu hak nedeniyle taşınmazın tamamında meydana gelecek değer kaybıdır. Bu itibarla dava konusu taşınmazın irtifak hakkı kurulmasından önceki tüm değerinin tespit edilmesi ve bundan sonra boru hattı nedeniyle taşınmazın tamamında meydana gelecek değer düşüklüğü oranının belirlenmesi ve bu oranla taşınmazın tüm değerinin çarpılması sonucu irtifak hakkı karşılığının hesaplanması gerekir. Bilirkişi kurullarınca böyle bir inceleme ve işlem yapılmadığı gözetilmeden hüküm kurulması ve bilirkişi kurulundan bu konuda ek rapor alınmadan mülkiyet kamulaştırması yapılmış gibi bedel tespit edilerek hüküm kurulması,

2- 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun 12/A maddesi gereğince kullanma hakkının davacı idareye ait olduğu belirtilerek irtifak hakkının Hazine adına tescil edilmesi gerektiği gözetilmeden davacı idare adına tesciline karar verilmesi, doğru görülmemiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir