1. Anasayfa
  2. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E: 2010/15917 K: 2011/2656 T: 14.03.2011


Dava konusu taşınmazın ağaçlık ve bitişiğindeki ormanın devamı niteliğinde bulunduğu, eylemli orman olan yerlerin 6831 Sayılı Yasanın 11/5. maddesi uyarınca talep halinde orman niteliği ile tahsis ve tapuya tescil edileceği

Çatalca İlçesi Karacaköy Mahallesi 123 ada 2 parsel sayılı taşınmaz, 3402 sayılı Yasaya 5831 sayılı Yasayla eklenen ek 4 maddesi gereğince yapılan kadastro çalışmalarında ağaçlık niteliğiyle, beyanlar hanesinde kullanıcı adı belirtilmeden Hazine adına tespit edilmiştir. Davacı Çatalca Belediye Başkanlığı vekili, 05.04.2010 havale tarihli dilekçesi ile, tespit tutanağının beyanlar hanesine Çatalca Belediye Başkanlığının kullanımında olduğunun şerh verilmesini talep etmişlerdir. Mahkemece davanın kabulüne ve dava konusu taşınmazın beyanlar hanesinde zilyet olarak Karacaköy Mahallesinin (eski Karacaköy köyünün) ve dolayısıyla Çatalca Belediye Başkanlığı’na zilyet olarak yazılmasına karar verilmiş, hüküm Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, 2/B uygulaması ile orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazda bulunan kullanım durumuna itiraza ilişkindir.

Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde tespit tarihinden önce 3116 sayılı Yasaya göre yapılıp kesinleşen orman kadastrosu ile 03.03.1993 tarihinde askı ilanı yapılarak 04.09.1993 tarihinde kesinleşen aplikasyon ve 2/B madde uygulama çalışmaları bulunmaktadır.

Mahkemece, dava konusu taşınmazda davacı Çatalca Belediye Başkanlığı’nın kullanımının bulunduğu kabul edilerek davanın kabulüne karar verilmiş ise de; varılan sonuç dosya kapsamı ve toplanan delillere uygun düşmemektedir.

3402 Sayılı Yasaya 5831 Sayılı Yasanın 8. maddesi ile eklenen Ek madde 4’de “6831 sayılı Orman Kanununun 20/6/1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi ile 23/9/1983 tarihli ve 2896 sayılı, 5/6/1986 tarihli ve 3302 sayılı kanunlarla değişik 2 nci maddesinin (B) bendine göre orman kadastro komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler, fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle, bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen askı ilanı hariç diğer ilanlar yapılmaksızın öncelikle kadastrosu yapılarak Hazine adına tescil edilir.” hükmü yer almıştır. Bu madde kapsamında davacı Belediye Başkanlığı’nın hukukça korunabilen bir kullanımının bulunmadığı, dava konusu taşınmazın ağaçlık ve bitişiğindeki ormanın devamı niteliğinde bulunduğu, eylemli orman olan yerlerin 6831 Sayılı Yasanın 11/5. maddesi uyarınca talep halinde orman niteliği ile tahsis ve tapuya tescil edileceği, beyanlar hanesine şerh verilebilmesi için öncelikle tasarruf edilen bir taşınmazın bulunması gerektiği gözönüne alındığında davacı idarenin açtığı davanın reddi yerine yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasalara aykırıdır.

Kabule göre de; Kadastro Hakiminin doğru ve infaza elverişli sicil oluşturmakla yükümlü bulunduğu halde çekişmeli taşınmaz hakkında sicil oluşturulmaması da doğru değildir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir