1. Anasayfa
  2. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E: 2009/15971 K: 2009/18101 T: 07.12.2009


Herhangi bir nedenle orman sınırları dışında kalmış olan ormanlar, orman kadastro komisyonlarınca Devlet ormanı olarak sınırlandırılabilir. Bu nedenle, hava fotoğrafına göre orman alanı olan ve ayrıca eylemli olarak orman niteliğinde bulunan yerin orman niteliği ile Hazine adına tesciline karar verilmesi gerekir.

Kadastro sırasında, A… Kasabası 104 ada 93 parsel sayılı 20292,31 m2 yüzölçümlü taşınmaz, kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle belgesizden tarla niteliği ile davalı adına tespit edilmiştir. Davacı Orman Yönetimi taşınmazın orman sayılan yerlerden olduğu iddiasıyla dava açmıştır. Mahkemece davanın reddi ile dava konusu taşınmazın tespit gibi tesciline karar verilmiş, hüküm davacı Orman Yönetimi tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, kadastro tespitine itiraza ilişkindir. Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde 1988 yılında orman kadastrosu ve 6831 sayılı Yasa’nın 2B madde uygulaması yapılmış, 05.04.1988 tarihinde ilan edilerek kesinleşmiştir. Çekişmeli taşınmaz orman sınırları dışında bırakılmıştır.

Mahkemece, çekişmeli taşınmazın kesinleşmiş orman kadastro haritası dışında kaldığı gerekçesiyle Orman Yönetiminin davası reddedilmişse de, yapılan inceleme ve araştırma hükme yeterli değildir. Yörede 1988 yılında yapılan orman kadastrosuna ilişkin çalışma tutanaklarından sadece bir sayfası dosyada olup, o da okunamamaktadır. Dosya arasında bulunan memleket haritasında, çekişmeli taşınmaz ve komşu parseller yeşil renkli ormanlık alanda görülmektedir. Ancak; hükme esas alınan bilirkişi raporuna ekli orman kadastro haritasında bu bölümler orman sınırları dışında görülmektedir. Bu durum, yörede yapılan orman kadastrosunun hava fotoğrafları esas alınarak yapıldığı, memleket haritasının dikkate alınmadığı izlenimini vermektedir.

Bu yöntemle (orman kadastrosunun hava fotoğraflarına göre yapılması) yapılan orman kadastrosunda orman sınırına ait nokta ve hatlar hava fotoğraflarına işlenmekte ve detay tarifleri günlük olarak düzenlenen tutanaklara yazılmaktadır. Arazi çalışmaları bitirildikten sonra hava fotoğrafları stereomikrometre SGM4 aletiyle değerlendirilip orman sınır nokta ve hatları 1/10000 ölçekli haritalar üzerine aktarılarak orman kadastro haritaları oluşturulmaktadır. Bir yörede orman kadastrosu hangi yöntemle yapılmışsa, uyuşmazlığın çözümünde de o yöntemin uygulanması gerekir.

Açıklanan nedenlerle; mahkemece, yörede yapılan orman kadastrosuna ilişkin çalışma tutanakları ile orman kadastrosu ile bu haritaların düzenlenmesinde altlık olarak kullanılan haritalar, eski tarihli memleket haritası ve varsa amenajman planı, yörede 1988 yılında yapılan orman kadastrosunda kullanılan, orman sınır, nokta ve hatlarının işlenmiş olduğu hava fotoğrafı bulundukları yerlerden getirtildikten sonra önceki bilirkişiler dışında halen Çevre ve Orman Bakanlığı ve bağlı birimlerinde görev yapmayan bu konuda uzman yüksek orman mühendisleri arasından seçilecek üç orman mühendisi ve bir harita mühendisinden veya olmadığı takdirde bir tapu ve fen memurundan oluşturulacak bilirkişi kurulu aracılığıyla yeniden yapılacak inceleme ve keşifte, orijinal renkli (renkli fotokopi) memleket haritası ile orman sınır nokta ve hatlarının işlenmiş olduğu hava fotoğraflarının ölçeği kadastro paftası ölçeğine, yine kadastro paftası ölçeği de memleket haritası ve hava fotoğrafının ölçeğine çevrildikten sonra, her iki harita komşu ve yakın komşu parselleri de içine alacak şekilde birbiri üzerine ablike edilmek suretiyle, çekişmeli taşınmazın konumunu çevre parsellerle birlikte haritalar üzerinde gösterecekleri yalnız büro incelemesi değil, uygulamaya ve araştırmaya dayalı, bilirkişilerin onayını taşıyan toprak yapısı ve üzerindeki bitki örtüsünü de içeren krokili bilimsel verileri bulunan yeterli rapor alınmalı, yukarıda izah edilen tüm bu olgular yanında 6831 sayılı Yasa’nın 7. maddesini değiştiren 4999 sayılı Yasa’nın 3. maddesinde” evvelce sınırlaması yapılmış olup da herhangi bir nedenle orman sınırları dışında kalmış ormanların orman kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınırlarının tayini ve tespiti ile 2. madde uygulamaları ile ilgili olarak kadastrosu kesinleşmiş yerlerde tespit edilen fenni hataların düzeltilmesi işleri orman kadastro komisyonları tarafından yapılır.” hükmü yer aldığından; 02.09.1986 tarih ve 192095 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6831 sayılı Orman Kanunu’na Göre Orman Kadastrosu ve Aynı Kanun’un 2/B Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelikte de benzer hükümler bulunup 15.07.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Kadastrosunun Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 26/h maddesi gereğince herhangi bir nedenle orman sınırları dışında kalmış ormanların orman kadastro komisyonlarınca devlet ormanı olarak sınırlandırılacağı belirtildiğinden, hava fotoğrafındaki tarım ve orman alanı sınırının esas alınması, hava fotoğrafına göre orman alanı olarak görünen ve ayrıca eylemli orman niteliğinde bulunan taşınmaz bölümlerinin orman niteliği ile Hazine adına tesciline karar verilmesi gerektiği düşünülmeli, tüm deliller birlikte değerlendirilerek oluşacak sonuca göre bir hüküm kurulmalıdır. Değinilen yönler gözetilmeden kurulan hüküm usul ve yasaya aykırıdır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir