1. Anasayfa
  2. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E: 1997/10240 K: 1998/3115 T: 24.03.1998


Bir özel orman tahdidine itiraz davasında, nizalı taşınmazın özel orman vasfının tayini için, taşınmazın özel orman tahdidinin yapıldığı tarih itibariyle eylemli biçimde orman olup olmadığının saptanması gerekir.

Yörede 58 nolu Orman Kadastro Komisyonu tarafından 1995 yılında yapılan orman kadastrosu sırasında çekişmeli taşınmazların da içinde bulunduğu alan “Gölbaşı l Özel Ormanı” olarak tahdit edilerek, sonuçları 20.8.1996 tarihinde ilan edilmiştir.

7344 parselden ifrazen oluşturulan 13603 ila 13738 parsellerin 25.4.1996 tarih 1404 yevmiye numarası ile; tapuda arsa olan nitelikleri çizilerek özel orman olarak belirtilip tapu kayıtlarının beyanlar hanesine de özel orman şerhi verilmiştir.

7344 parselden ifrazen oluşturulan 13603 ila 13738 parsellerin bir kısmının tapu kayıt malikleri süresinde özel orman tahdidine itiraz davası açmışlar, parsellerin niteliğinin tarla olduğunun Sakarya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1974/894-1977/713 sayılı kararı ile belirlenip kesinleştiğini ileri sürüp, özel orman tahdidinin iptalini, (Parsellerin tapu kayıtlarındaki özel orman şerhinin kaldırılmasını istemişlerdir.

Yerel Mahkeme (davaya konu parsellerin ifraz edilmeden önce 2014 numaralı kadastro parseli olduğu, 2014 parselin Sakarya Gezici Arazi Kadastro Mahkemesinin 1959/1111 Esas -1963/1028 sayılı kararı ile orman olarak tapulama harici bırakıldığı, Yargıtay’ca onanıp kesinleştiği, bu kesin hüküm nedeniyle taşınmazın öncesinin orman olduğu, her ne kadar 2014 parselin Sakarya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1974/894 esas – 1977/713 sayılı kararı ile ikiye bölünerek Nihat adına tesciline karar verilip Yargıtay’ca onanıp kesinleşmiş ise de, ilk davada taşınmazın orman olduğuna ilişkin niteliğinin yanları bağlayıcı güçte olduğu, taşınmazın resmi belgelerde de orman olup eylemli olarak 70-80 yaşında meşe köklerinden gelen sürgünlerin bulunduğu gerekçeleriyle) davanın reddine karar vermiş, hüküm davacı İbrahim ile diğer davacıların vekili Avukat İsa tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece yapılan araştırma ve inceleme hükme yeterli olmadığı gibi, taşınmazların ifraz gördüğü 2014 parsel sayılı taşınmazın niteliğinin orman olduğu yolunda gezici arazi kadastro mahkemesince verilen kesin hüküm bulunduğu gerekçesiyle sonuca ulaşılması, bundan ayrı karar başlığında davacıların bir kısmının gösterilmemesi, hüküm fıkrasında da dava açılan parsellerin tamamının parsel numaralarının birer birer belirtilmemesi yerinde görülmemiştir.

Eldeki temyize konu dava özel orman tahdidine itiraz davasıdır. Bu nedenle çekişmeli taşınmazların özel orman vasfının tayini yönünden ne Sakarya Gezici Arazi Kadastro Mahkemesinin 1959/1111 -1963/2028 sayılı, ne de Sakarya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1974/894 – 1977/713 sayılı kesinleşmiş kararları somut olayda kesin hüküm teşkil etmez. Uyuşmazlığın çözümü için çekişmeli taşınmazların özel orman olarak tahdit edildikleri tarih itibariyle eylemli biçimde orman olup olmadıklarının saptanması gerekir.

Mahkemece yapılacak iş: Serbest orman mühendisleri arasından seçilecek üç uzman ve bir tapu fen memuru aracılığıyla yeniden yapılacak keşifte; dava konusu parsellerin aynı kök 2014 parsel sayılı taşınmazdan ifrazen oluşan 7344 parselden özel parselasyon suretiyle tedavül gören birbirine bitişik taşınmazlar oldukları nazara alınarak, dava konusu edilen parsellerin parsel numaraları ve tapu kayıt maliki davacıları birer birer belirtilerek taşınmazların 2014 parselden ifrazen oluşan 7344 parselin çapı içinde kapsadıkları alanları ve miktarları belirlenmeli, bundan sonra çekişmeli taşınmazların Gölbaşı l Özel Ormanı içinde kapsadığı kesimi belirlenmeli, bilirkişi kuruluna çizdirilecek irtibatlı krokilerde ayrı ayrı renklerle işaret ettirilmelidir. Bundan sonra çekişmeli taşınmazların bir bütün olarak kapsadığı alanın toprak yapısı, bitki örtüsü, orman uzmanı bilirkişi kuruluna incelettirilmeli;taşınmazlar üzerinde var olan ağaçların cinsleri, sayıları, yaşları, kapalılık durumu belirlenmek suretiyle, Özel Orman tahdidinin yapıldığı tarih itibariyle taşınmazların eylemli biçimde orman olup olmadıkları saptanmalıdır; tahdidinin yapıldığı tarihte üzerinde orman ağaçları bulunmayan kesiminin varlığı halinde bu kesimin özel orman sayılamayacağı, tahdidin yapıldığı tarihte üzerinde orman ağaçları bulunduğu belirlenen kesimin toplam miktarının 3 hektarı geçmemesi halinde 6831 sayılı Yasanın 1/G bendi gereğince orman sayılamayacağı, tahdidin yapıldığı tarihte eylemli orman ağaçları ile kaplı olan kesimin toplam miktarının 3 hektardan fazla olduğunun saptanması halinde ise özel orman sayılacağı düşünülmeli, uzman bilirkişi kurulundan bilimsel verileri bulunan yeterli rapor alınmalıdır. Uzman bilirkişi kurulu ile tapu fen memuru tarafından düzenlenecek müşterek krokide; bir bütün olarak ele alınan çekişmeli taşınmazların, özel orman tahdidinin yapıldığı tarih itibariyle eylemli orman ağaçları ile kaplı olan ve olmayan bölümleri, eylemli orman ağaçları ile kaplı olup da 3 hektarı geçen ve geçmeyen bölümleri ile bu bölümlere isabet eden dava konusu parseller gösterilip ayrı ayrı renklerle işaretlenmeli, tüm deliller birlikte değerlendirilerek, dava açılan parsellerin parsel numaraları ve tapu kayıt malikleri davacıların tamamı kararda belirtilmek suretiyle oluşacak sonuca göre bir karar verilmelidir. Değinilen yönler gözetilmeksizin yazılı biçimde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir