1. Anasayfa
  2. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E: 1995/12573 K: 1996/2494 T: 4.3.1996


3402 s. Kadastro Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca, taşınmaz üzerinde, malikinden başka kişiye ait muhdesatın kütüğün beyanlar hanesinde gösterilmesi gerekirse de, bu kural ormanlar hakkında uygulanmaz. Orman olan taşınmazların tapu kayıtları üzerinde kısıtlayıcı herhangi bir hüküm, kişi ve kurumlar lehine hiçbir şerh konulamaz. Eğer ki konulursa, beyanlar hanesindeki bu şerhin iptaline karar verilmesi gerekir.

Taraflar arasındaki kadastro tespitine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda; davanın kısmen kabul, kısmen reddi yolunda kurulan hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı Orman Yönetimi vekili tarafından istenilmekle; süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya içindeki tüm belgeler incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR: T:.. İlçesi, Y… Köyü, 3474 parselin tespitine, 211 m² olarak Orman Yönetimince kısmen itiraz edilmiş, gerçek kişi ise 3474, 3054, 3486, 3497 parsellerin davalı adına yapılan tespitinin iptali için dava açmış; mahkemece, davanın kısmen kabul, kısmen reddine karar verilmiş; hükmü, davacı Yönetim, aleyhine olan kesim yönünden temyiz etmiştir. Toplanan kanıtlar ve dosya kapsamına göre, dava konusu taşınmazların orman tahdit sınırları içinde kalan bölümleri ile dışta kalan bölümleri keşifte düzenlenen uzman bilirkişilerin rapor ve krokileriyle belirlenmiş olmakla hükmün esasında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Ancak, dava konusu taşınmazlarda pafta 28’de yer alan 3474 sayılı parsel üzerinde muhdesat bulunduğu belirlenerek, bunun 3402 sayılı Yasanın 19/2. maddesine göre, beyanlar hanesinde de gösterilmesine karar verilmiştir. Oysa, ormanlar üzerinde kişi ve kurumlar lehine hiçbir şekilde şerh konulamaz. Bu sebeple, 3474 sayılı parsel üzerinde bulunan muhdesatın orman tahdit sınırları içinde kalan ve arazi olarak bırakılan bölüm üzerinde ise, iptali zorunludur. O halde, mahkemece yeniden keşif yapılarak anılan parsel üzerindeki muhdesatın hangi bölümde ve ne miktarda ve neler olduğu saptanıp, orman olan kesimdeki muhdesat açıkça belirlenerek, bununla ilgili beyanlar hanesindeki şerhin iptaline karar verilmesi gerekir. Bu yönün gözetilmemesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, Yönetimin sair temyiz itirazları yerinde değil ise de, belirlenen yönler ve 3474 sayılı parsele hasren kabulü ile hükmün bu parsel için, bu sebeple (BOZULMASINA), Yönetimce yatırılmış harcın istek halinde iadesine, 04.03.1996 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir