1. Anasayfa
  2. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E: 1996/1059 K: 1996/1155 T: 5.3.1996


Tapuda kaydı bulunmayan taşınmazın satışı, tanık dahil her türlü delille kanıtlanabilir. Taşınmazın belirli bir payını harici satış senedi ile satın aldığını ileri süren kişi, senedi ibraz etmelidir.

Taşınmaz muris adına tespit edilmiş olmasına rağmen, aleyhindeki komisyon kararı tüm mirasçılarına tebliğ edilmediği takdirde, komisyon kararı, tebliğ edilmeyen mirasçılara da tebliğ edilmeli, dava açmaları halinde, davaları yürümekte olan davayla birleştirilmelidir.

Taraflar arasındaki tespite itiraz davası üzerine yapılan yargılama sonunda; davanın reddine ilişkin verilen hüküm davacı F… T:.. tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR: Kadastro sırasında 294 ada 3 parsel sayılı 326 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz vergi kaydı ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak davacının babası R… B… adına tespit edilmiştir. Davalı M… Ç… taşınmazın 149 metrekaresini R… B…’den satın aldığını ileri sürerek yaptığı itiraz kadastro komisyonunca kabul edilmiştir. Davacı taşınmazın, babası R… B…’ye ait olduğunu iddia ederek dava açmıştır. Mahkemece, davanın reddine, taşınmazın 326 pay kabul edilerek 149 payın davalı M.. Ç…, 177 payın da R… B… adlarına tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı F… T:.. tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece, çekişme konusu taşınmazın tamamı 326 pay kabul edilerek 149 payı davacının babası R… B… tarafından damadı olan davalıya 5.7.1964 tarihli harici satış senedi ile satıldığı kabul edilerek davanın reddine karar verilmiştir. Ne var ki, mahkemece yapılan araştırma ve inceleme hüküm kurmaya yeterli değildir. Satın almaya dayanan davalı 5.7.1964 tarihli senet aslını ibraz edememiş ve ifadesinde Kadastro Müdürlüğüne verdiğini söylemiş ise de Kadastro Müdürlüğünün cevabi yazılarında sözü edilen senedin belgeler arasında bulunmadığı bildirilmiştir. Davacı F… 16.9.1994 günlü keşifte babası R… B…’nin harici satış senedini yırtarak satıştan caydığını kendisine söylediğini ifade etmiştir. Harici satış senedinin aslı ibraz edilmediğine ve fotokopi niteliğindeki örneğine karşı çıkıldığına göre senede geçerlilik tanınması olanağı yoktur. Ayrıca senedi düzenleyen muhtar M… S…. ile H.İ… Ş… dinlenmediği gibi taşınmazın harici satış sonucu davalıya teslim edilip edilmediği hususu da araştırılmamıştır. Medeni Yasanın 890. maddesine göre tapuda kayıtlı olmayan taşınmazların yapılan satışlarının geçerli olabilmesi için satılan şeye ait zilyetliğin de satın alana teslimi zorunludur. Tapuda kaydı bulunmayan taşınmazların satışı tanık dahil her türlü delille kanıtlanabilir. O halde mahkemece senette isimleri yazılı muhtar ve tanıklar ile tarafların bildirdikleri tanıklar taşınmaz başında ayrı ayrı dinlenilmeli, satışın yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise tarihi ve satıştan vazgeçilip geçilmediği satışı müteakip satışa konu bölümün satın alan davalıya teslim edilip edilmediği, taşınmazın kim tarafından, hangi tarihten beri ne suretle kullanıldığı, taşınmaz üzerindeki evin kim tarafından yapıldığı konuları üzerinde etraflıca durulmalıdır.

Ayrıca taşınmazın 10.3.1969 gününde ölen R… B… adına tespit edilmiş olmasına karşın aleyhindeki komisyon kararı da tüm mirasçılarına tebliğ edilmemiştir. Bu nedenle komisyon kararı tebliğ edilmeyen mirasçılara tebliğ edilerek dava açmaları halinde bu davayla birleştirilmeli ve sonucuna göre bir karar verilmelidir.

SONUÇ: Davacının temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü (BOZULMASINA) ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene geri verilmesine 5.3.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir