1. Anasayfa
  2. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E: 1996/2652 K: 1996/2617 T: 20.5.1996


Taraflar arasındaki tespite itiraz davası üzerine yapılan yargılama sonunda müşterek mülkiyet hükümlerine tabi taşınmazlarda, uyuşmazlığın davacının payı ile sınırlı olarak çözülmesi gerekir.

Taraflar arasındaki tespite itiraz davası üzerine yapılan yargılama sonunda, davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm davalılardan Hazine tarafından süresi içinde temyiz edilmekle; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Kadastro sırasında 165 ada, 90 parsel sayılı 4367, 24 m2 yüzölçümündeki taşınmaz, Ekim 1946 tarih, 30 no’lu tapu kaydı nedeniyle 3/4 pay Hazine, 1/4 pay R. adlarına tespit edilmiştir. Askı ilan süresi içinde davacı Y., Ekim 1989 tarih, 1 no’lu tapu kaydı ile kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine, 1/2 payın Y., 1/2 payın R. adına tescili için dava açmıştır. Mahkemece, davanın kabulüne ve dava konusu parselin davacı Y. ile R. adına, 1/2’şer pay ile tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm, davalılardan Hazine tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece, kadastro tespiti sırasında dava konusu taşınmaza uygulanan Ekim 1946 tarih, 30 no’lu tapu kaydının taşınmazı kapsamadığı ancak davacı tarafın tutunduğu hükmen tescil yolu ile oluşan Ekim 1989 tarih, 1 no’lu tapu kaydının taşınmaza uyduğu gerekçe gösterilerek davanın kabulüne ve 1/2 payın davacı Y. adına, diğer 1/2 payın da davacının tapu kaydındaki paydaşı adına tesciline karar verilmiştir. Ne var ki; yapılan uygulama ile davacı Y.’nin dayandığı tapu kaydının dava konusu taşınmaza ait olduğu belirlenmiş ise de, sözü edilen tapu kaydının 1/2 payı davacı Y. adına, diğer 1/2 payı da davacının kardeşi ve davada taraf olmayan R. adına müşterek mülkiyet hükümlerine göre kayıtlıdır. R.’nin davada taraf olmadığı gibi somut olayda 3402 sayılı Kadastro Yasası’nın 30/2 ve 29. maddesinin uygulanma olanağı da bulunmamaktadır. Hal böyle olunca, davacı Y.’nin payı ile sınırlı olarak dava konusu taşınmazın 1/2 payının Y. adına tesciline, diğer 1/2 payın da davalı Hazine üzerinde bırakılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu gibi karar verilmiş olması doğru değildir.

Sonuç: Davalı Hazinenin temyiz itirazı yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü BOZULMASINA, 20.5.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir