1. Anasayfa
  2. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E: 2002/1588 K: 2002/1719 T.21.3.2002


Resmi kayıt ve belgelerle hale uygun olmayan bilirkişi ve tanık beyanlarına itibar edilemeyeceği gibi, kamu orta malı vasfındaki meraların zilyetlikle iktisap edilmesi imkanı da söz konusu değildir.

Kadastro sırasında 101 ada 122 parsel sayılı 1421.16 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz dava dışı 21 sayılı parsele uygulanan vergi kaydının güney sınırı mera okuması nedeniyle miktar fazlası mera olarak sınırlandırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Askı ilan süresi içinde davacı Hamdi irsen intikal, vergi kaydı ile kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak dava açmıştır. Mahkemece, davanın reddine ve dava konusu parselin tespit gibi tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.Dosyadaki belgeler incelendi, gereği görüşüldü:

Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, davacının dayandığı vergi kaydının içerdiği mera sınırı itibariyle kapsamının yüzölçümüyle geçerli olup miktarı ile adına tespit edilen 21 sayılı parsele revizyon görmesine, kaydın aksinin aynı mahiyet ve kuvvette bir başka kayıt ve belgeyle kanıtlanamamasına, kayıtların sahibi lehine olduğu kadar aleyhine de delil teşkil edeceğine, eylemli durumda taşınmaza sınır teşkil eden 136 nolu parselin mera olarak sınırlandırılmasına, resmi kayıt ve belgelerle eylemli duruma aykırı düşen bilirkişi ve tanık sözlerine değer verilemeyeceğine, kamu orta malı niteliğindeki meraların zilyetlikle kazanma olanağı bulunmadığından yazılı olduğu üzere karar verilmiş olmasında bir isabetsizlik görülmemesine ve kararda yazılı diğer gerekçelere göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda yazılı nedenlerle yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, 492 sayılı Harçlar Yasasının 13/J maddesi uyarınca Hazineden harç alınmamasına ve aşağıda dökümü yazılı 1.710.000.-TL. kalan onama harcın temyiz edenden alınmasına 21.3.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir