1. Anasayfa
  2. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E: 1996/3220 K: 1996/3633 T: 3.7.1996


Vakfa ait arsa üzerine gecekondu yapan davalıya, 2981 sayılı Kanun uyarınca tapu tahsis belgesi verilmiş ve tapunun beyanlar hanesine davalının arsa bedelinden dolayı borçlandırıldığı yazılmıştır. Bu nedenle kadastro sırasında sözkonusu borç tutanağının rehinler hanesine aynen aktarılarak davalı adına tespit edilmesinde bir usulsüzlük yoktur.

Taraflar arasındaki tesbite itiraz davası üzerine yapılan yargılama sonunda; davanın reddine ilişkin verilen hüküm davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından süresi içinde temyiz edilmekle; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

2981 sayılı Yasa gereğince yeniden yapılan kadastro sırasında, 2510 ada 13 parsel sayılı 379.94 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz tapulu vakıf arazisi olduğu, ancak üzerine gecekondu yaparak işgal ettiği ve kanuni ipotek konularak tahsis edildiği nedeniyle, davalı M… adına tesbit edilmiştir. Askı ilan süresi içinde davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü, tapu kaydına dayanarak dava açmıştır. Mahkemece, davanın reddine ve dava konusu parselin tesbit gibi tapuya tesciline ve davacının arsa bedeli konusunda dava açmakta muhtariyetine karar verilmiş; hüküm, davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temyiz edilmiştir.

2981/3290 sayılı Yasanın 9. maddesi gereğince; “…….Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ettiği arsa ve arazileri üzerine yapılmış gecekondular hakkında, arsa bedeli peşin veya engeç dört yıl içinde oniki eşit taksitle bu Yasa hükümlerince çıkarılacak Yönetmelikte belirtilen esaslara göre” ödeneceği ve 10. maddesinde ise;

“……..Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ettiği arsa veya araziler üzerinde gecekondu sahiplerince yapılar 12. madde hükümlerine göre tesbit edildikten sonra, kayıt maliki kamu kuruluşunca bu yer hak sahibine tahsis edilir ve bu tahsisin yapıldığı tapu sicilinin beyanlar hanesinde gösterilerek ilgilisine tapu tahsis belgesi verilir. Tapu tahsis belgesi ıslah imar planı veya kadastro planları yapıldıktan sonra hak sahiplerine verilecek tapuya esas teşkil eder. Kadastrosu veya tapulaması tamamlanmış yerlerde bu yasaya verilen yetkiler Kadastro Müdürlüklerince kullanılarak, Kadastro Yasası hükümlerine göre hak sahibine tesbit veya yeniden tayin edilerek adlarına tescil edilir” hükümleri mevcut olduğu gibi, söz konusu Yasa uyarınca çıkartılan Yönergenin 2. bölümünün 5. maddesinde; “Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idaresindeki arsa ve araziler üzerinde mevcut gecekondular varsa ıslah imar planına, yoksa gecekonduların zemindeki kullanım durumları esas alınarak sınırlandırılmaları yapılacaktır. Bu parsellerin sınırlandırılması veya askı ilanı safhasına kadar gecekondu hak sahiplerine tapu tahsis belgesi ile birlikte arsa bedelinin tamamının ödendiğini veya kanuni ipotek tesisine esas olmak üzere borçlandığı miktarı gösterir ilgili İdareden alacağı bir belgeyi Kadastro Müdürlüğüne ibraz etmesi halinde gecekondu haksahibi adına, aksi halde İdare adına tesbit edilerek varsa tapu tahsis durumu, yoksa gecekondunun kime ait olduğu kadastro beyannamesi veya tapulama tutanağının beyanlar hanesinde gösterilecek” hükmü mevcuttur.

Somut olayda, 2981/3290 sayılı Yasa uygulamasına tabi tutulan 1915 nolu parsel, Ş… H… A… Vakfı adına kayıtlıdır. Vakıflar İdaresi tarafından davalıya tapu tahsis belgesi verilmiş ve tapunun beyanlar hanesine gecekondu hak sahibi olduğu bildirilen davalının arsa bedelinden dolayı borçlandırıldığı yazılmıştır. Kadastro sırasında söz konusu borç tutanağın rehinler hanesine aynen aktarılarak davalı adına tesbit edilmiştir. Şu hale göre mahkemece yapılan işlemin yasa ile bu konuda çıkartılan yönerge hükümlerine uygun olduğu belirlenerek davanın reddine karar verilmesinde isabetsizlik bulunmamaktadır.

SONUÇ: Davacı Vakıflar İdaresinin temyiz itirazları yerinde değildir. Reddi ile hükmün (ONANMASINA), 255.000.-TL. fazla alınan onama harcının istek halinde temyiz edene geri verilmesine, 3.7.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir