1. Anasayfa
  2. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi E: 2005/396 K: 2005/1286 T: 21.2.2005


Zilyetlikle kazanma koşullarının davacı yararına gerçekleştiğine göre; taksime konu yapılan ve vergi kayıt miktarı kapsamında kalan parseller ile bunların hizasında yer alan ve miktar fazlası olarak mera niteliğiyle sınırlandırılan parseller bir bütün olarak gözetildiğinde davacının dava dilekçesinde istediği ¼ payın; bunlardan bir parselin tamamı olduğu dosya kapsamındaki bilgi ve belgeler ile belirlendiğinden karar yerindedir.

G. ile Hazine ve A. Köyü Tüzel Kişiliği aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının kısmen kabulüne ve kısmen reddine dair K: 1. Asliye Hukuk Hakimliği’nden verilen 3.11.2004 gün ve 761/624 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi Hazine vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı, dava dilekçesinde 119 ada 115 no’lu parsel ile 128 ada 197 no’lu parselin mera sınırlandırılmasının iptali ile vekil edeni adına tapuya tesciline karar verilmesini istemiştir. Davalı Hazine vekili, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece, 119 ada 115 no’lu parselle ilgili davanın feragat nedeniyle reddine, 128 ada 197 no’lu parsel hakkındaki davanın kabulüne, parsele ilişkin sınırlandırmanın iptaline karar verilmesi üzerine; hükmün, kabule ilişkin bölümü davalı Hazine vekili tarafından esastan 119 ada 115 parsele ilişkin bölümün avukatlık ücreti yönünden temyiz edilmiştir.

Dava, muristen intikal, taksim, eklemeli zilyetlik ve zilyetlik hukuksal sebeplerine dayalı olarak TMK: nun 713/1, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 14. maddesi gereğince açılan mera sınırlandırmasının iptaline ilişkin tescil davasıdır.

Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verildiğine ve takdirde bir isabetsizlik bulunmadığına, kazanma koşullarının davacı yararına gerçekleştiğine, davacının dava dilekçesinde istediği ¼ payın taksime konu yapılan ve vergi kayıt miktarı kapsamında kalan 86, 87, 88, 89 no’lu parseller ile bunların hizasında yer alan ve miktar fazlası olarak mera niteliğiyle sınırlandırılan 196, 197, 198, 199 no’lu parseller bir bütün olarak gözetildiğinde istediği ¼ payın 128 ada 197 no’lu parselin tamamı olduğu dosya kapsamındaki bilgi ve belgeler ile belirlendiğine göre, Hazinenin kabulüne karar verilen hükmün esasına yönelik temyiz itirazları yerinde bulunmadığından reddi ile 128 ada 197 no’lu parselle ilgili hükmün esasının ONANMASINA,

Hazine vekilinin vekalet ücretine ilişkin temyiz itirazlarına gelincE: 119 ada 115 parsel ile ilgili dava reddedildiğine ve Hazine yargılama oturumlarında kendisini vekille temsil ettirdiğine göre, taşınmazın dava tarihindeki değeri üzerinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri uyarınca Hazine yararına vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, bu konuda olumlu veya olumsuz bir karar verilmemiş bulunması usul ve yasaya aykırıdır.

Sonuç: Davalı Hazine vekilinin bu yöne ilişkin temyiz itirazları yerinde bulunduğundan kabulü ile yerel mahkeme hükmünün reddedilen 1150, no’lu parselle ilgili olarak sadece vekalet ücreti açısından BOZULMASINA, 21.2.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir