1. Anasayfa
  2. Yargıtay 16. Hukuk Dairesi

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi E: 1993/1460 K: 1993/10251 T: 7.10.1993


Köy boşluğu niteliğindeki arazilerin mülkiyeti Hazine’ye ait olduğundan, bu tip arazilerin köy tüzel kişiliği tarafından satışı geçersizdir.

Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

K: Kadastro sırasında; 825 parsel sayılı, 438 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz 827 ve 828 sayılı parsellere uygulanan tapu kaydı miktar fazlalığı nedeniyle Hazine adına tesbit edilmiştir. İtirazı komisyonca reddedilen davacı A…; satın alma, tapu kaydı ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak dava açmıştır. Mahkemece, davanın reddine ve dava konusu parselin davalı adına tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Çekişmeli parselin köy boşluğu niteliğinde bulunduğu ve 1972 yılında köy muhtarlığı tarafından davacıya satıldığı dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Köy boşluğu niteliğinde bulunan araziler Hazineye ait olup bu tür arazilerin köy tüzel kişiliği tarafından satışı geçersizdir.

Taşınmaz üzerindeki zilyetliğin başlangıç tarihinden tesbit tarihine kadar 20 yıllık kazandırıcı zamanaşımı süresi dolmamıştır. Bu nedenlerle davacının sair temyiz itirazları yerinde bulunmamaktadır. Ancak, taşınmazın üzerinde davacı tarafından tesbitten önce inşa edildiği anlaşılan bina mevcut olduğu halde mahkemece 3402 sayılı Kadastro Kanununun 19/2. maddesi gereğince araştırma yapılarak muhtesat konusunda hüküm kurulması gerektiği düşünülmemiştir.

SONUÇ: Davacının temyiz itirazlarının bu nedenle kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), 7.10.1993 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir