1. Anasayfa
  2. Yargıtay 16. Hukuk Dairesi

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi E: 1992/2709 K: 1993/1785 T: 26.2.1993


Dayanak yapılan tapu kaydı, değişebilir sınırlı olduğu takdirde, kayıt kapsamı miktarına değer verilerek belirlenmelidir. Değişebilir sınır yönünde kaçak ve yitik kişi taşınmazı var ise, çekişmeli parseller kayıt miktar fazlası olması sebebiyle Hazine adına tespit edilmeli ve bu şekilde Hazine’ye geçen taşınmaz hakkında zilyetlikle kazanma talebi reddedilmelidir.

Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

K: Kadastro sırasında 74 parsel sayılı 3226 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, vergi kaydı nedeniyle, 76 parsel sayılı 4421 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz ise, kayıt miktar fazlası olması nedeniyle Hazine adına tesbit edilmiştir. Davacı satın alma ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak dava açmıştır. Mahkemece, davanın reddine ve dava konusu parsellerin davalı Hazine adına tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacının dayanağını oluşturan tapu kaydı değişebilir sınırlı olup tapu kaydı 36 sayılı parsele revizyon görmüştür. Değişebilir sınırlı kayıtların kapsamının miktarına değer verilerek belirlenmesi zorunludur. Değişebilir sınır yönünde kaçak ve yitik kişi taşınmazı bulunmaktadır. Çekişmeli parseller kayıt miktar fazlası olması nedeniyle Hazine adına tesbit edilmiştir. Kaçak ve yitik kişilerden intikal eden taşınmazlar, kanunlar uyarınca Hazineye intikal etmiştir. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 18/2. maddesi gereğince bu tür taşınmazların zilyetlikle kazanılması mümkün değildir.

SONUÇ: Açıklanan ve mahkeme kararında gösterilen gerekçelere göre davacının yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun hükmün (ONANMASINA), 26.2.1993 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir