1. Anasayfa
  2. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E: 1996/478 K: 1996/756 T: 7.2.1996


Vergi kayıtları ile bilirkişi ve tanık sözleri arasında aykırılık bulunduğu takdirde, resmi kayıt niteliğinde olan vergi kayıtlarına dayanılarak hüküm verilmesi gerekir. Kaçak ve yitik kişilerden kalan tapulu ve tapusuz taşınmazlar, yasalar gereği Hazine’ye geçeceğinden, kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ile kazanılamazlar.

Taraflar arasındaki tesbite itiraz davası üzerine yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine ilişkin verilen hüküm davalı Hazine tarafından süresi içinde temyiz edilmekle; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K: Kadastro sırasında 1429, 1430 ve 1431 parsel sayılı 6102, 2218, 6686 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlar, vergi kaydı ile Ç… Y…’den metruk arazi olduğu, mübadeleye tabi tutulduğu ve zilyet ettiği nedenleriyle davalı Hazine adına tesbit edilmiştir. İtirazları, tapulama komisyonunda reddedilen davacılar K: .. ve O… tarafından satın almaya ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak açılan davalar, 1429 nolu parselle ilgili olarak davacı İ… tarafından açılan F… ve N…’nin katıldığı dava ile birleştirilmiştir. Mahkemece, dava konusu 1429 nolu parsele ilişkin davanın görev yönünden reddine, diğer parsellerle ilgili davaların kabulüne, 1430 nolu parselin davacı K: .., 1431 nolu parselin ise davacı O… adına tapuya tesciline karar verilmiş, 1430 ve 1431 nolu parsellere ilişkin hüküm davalı Hazine tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece, kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayalı mülk edinme koşullarının gerçekleştiği gerekçe gösterilerek 1430 nolu parselin K: .., 1431 nolu parselin O… adlarına tesciline karar verilmiş ise de, mahkemenin bu kabulü dosya içeriğine ve toplanan delillere uygun düşmemektedir. Tesbite esas alınan 1937 tarih, 99 tahrir nolu vergi kaydının değişmez sınırlarıyla temyiz konusu her iki parsel yanında diğer dava konusu 1429 nolu parseli kapsadığı yerinde yapılan keşif, uygulama ve bilirkişi sözleriyle saptandığı gibi bu yön mahkemenin de kabulündedir. Sözü edilen vergi kaydında taşınmazın Ç… Y…’den metruk, S… Köyü’nden A… oğlu K: .. işgalinde olduğu kaydına yer verilmiştir. Hal böyle olunca, taşınmazların kaçak ve yitik kişilerden geldiğinin kabulü gerekir. Vergi kayıtları resmi kayıtlardan olup, aksinin aynı kuvvete haiz delil ve belgelerle kanıtlanması gerekir. Davacılar vergi kaydının aksini kanıtlayacak ya da hükümden düşürecek herhangi bir kayıt ve belge ibraz edememişlerdir. Resmi kayıt ve belgelere aykırı düşen bilirkişi ve tanık sözlerine değer verilemez. Kaçak ve yitik kişilerden gelen yerler yasalar uyarınca Hazineye intikal ettiğinden zilyetlikle iktisabı mümkün değildir. Bu durumda mahkemece, davanın reddine ve taşınmazların tesbit gibi davalı Maliye Hazinesi adına tesciline karar vermek gerekirken aksine düşüncelerle kabulü yoluna gidilmiş olması doğru değildir.

SONUÇ: Davalı Hazinenin temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile temyiz konusu 1430 ve 1431 nolu parsellerle sınırlı olmak üzere hükmün açıklanan nedenlerden ötürü (BOZULMASINA), 7.2.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir