1. Anasayfa
  2. Yargıtay 16. Hukuk Dairesi

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi E: 1993/5718 K: 1994/4474 T: 25.4.1994


Kadastro mahkemesinin yetkisi, her taşınmaz mal hakkında kadastro tutanağının düzenlendiği günde başlar. Bu yetkiyi, bölgenin idari sınırları belirler. Taşınmazın bulunduğu köyün idari bağlantısının değiştirilmiş olması, yeni ilçe kurulması nedeniyle olmadığından, kadastro mahkemesinin yetkisini etkilemez.

Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

K: Tapulama sırasında; 1325 parsel sayılı, 117000 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz Asliye Hukuk Mahkemesinde davalı olduğundan malik hanesi açık bırakılmak suretiyle tesbit edilmiştir. Asliye Hukuk Mahkemesinde E: .. tarafından davalı köy aleyhine açılan elatmanın önlenmesi davası görevsizlikle Tapulama Mahkemesine devredilmiştir. Mahkemece, taşınmazın bulunduğu Ataköy (Kızıldere) Almus İlçesi hudutları içersine alındığından mahkemenin yetkisizliğine, dosyanın yetkili ve görevli Almus Kadastro Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı-davacı A…. Köyü Tüzel Kişiliği vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece, taşınmazın bulunduğu köyün idari bağlantısının değiştirilmiş olması nedeniyle yetkisizlik kararı verilmiştir. Kadastro Kanununun 26/4. maddesi; “kadastro mahkemesinin yetkisi her taşınmaz mal hakkında kadastro tutanağının düzenlendiği günde başlar. Bu yetkiyi bölgenin idari sınırları belli eder. Yeni ilçe kurulup teşkilatlanarak faaliyete geçmesi hali hariç idari kuruluşta yapılan değişiklikle daha sonra başka bir bölgeye bağlanan taşınmaz mallara ilişkin uyuşmazlıklar kadastro başlama gününde yetkili olan kadastro mahkemesi tarafından karara bağlanır” hükmünü taşımaktadır. Kanun koyucu kural olarak kadastro tesbit gününde yetkili olan kadastro mahkemesi tarafından uyuşmazlığın sonuçlandırılmasını öngörmüştür. Bu kuralın tek istisnası yeni ilçe kurulması nedeniyle idari kuruluşta değişiklik yapılmasıdır.

Dava konusu olayda, yeni ilçe kurulması nedeniyle taşınmazın bulunduğu köy idari bağlantısında değişiklik yapılmadığına göre yetkisizlik kararı verilmesi doğru değildir.

SONUÇ: Uyuşmazlığın esastan çözümlenmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz olduğundan temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), 25.4.1994 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir