1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2003/4026 K: 2003/7766 T: 4.11.2003


Mera, yaylak ve kışlakların kullanım hakkının kiralama esas ve usulleri mera yönetmeliğinde; ayrıntılı şekilde açıklanmıştır; davalı çekişmeli taşınmazı mera yönetmeliğinin 7.maddesinde açıklanan esas ve usullere göre kiralamamış ve mera değil tarla olarak kullandığından; yazılı gerekçe ile el atmanın önlenmesi davasının reddi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 15.5.2002 gününde verilen dilekçe ile meraya el atmanın önlenmesi ve ecrimisil istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 20.3.2003 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Davacı, davalı köy muhtarının köye ait 91 parsel sayılı mera parseline elattığını ileri sürerek el atmanın önlenmesini ve ecrimisil istemiştir. Davalı, köye ait merayı kiralamak suretiyle kullandığını savunmuştur. Mahkemece, davalının köye ait merayı kiralamak suretiyle kullandığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

4342 sayılı Mera Kanununun 4.maddesinin 3.fıkrasında; mera, yaylak ve kışlakların kullanım hakkının kiralanabileceği hüküm altına alınmıştır. Mera Yönetmeliğinin 7.maddesinde ise; kiralama esas ve usulleri ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

Davaya konu 91 parsel sayılı taşınmazın 2001- 2002 yıllarında ihale ile davalıya kiralandığı, davalının ihale bedelini köy hesabına yatırdığı belirtilmiş ise de; davalı çekişmeli taşınmazı Mera Yönetmeliğinin 7.maddesinde açıklanan esas ve usullere göre kiralamamıştır. Kaldı ki; usulünce kiralanmış olsa dahi; kiralanan yer yine mera olarak kullanılmalıdır. Davalının nizalı taşınmazı tarla olarak kullandığı anlaşılmıştır. Bu yönler gözetilmeden yazılı gerekçe ile davanın reddi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Yukarıda yazılı nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 4.11.2003 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir