1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2003/2400 K: 2003/5697 T: 4.7.2003


Merada keçi otlatılması, hem orman işletme şefliğinin yazısı neticesinde hem de köy ihtiyar kurulu kararlarıyla yasaklanmış olduğundan dolayı dava reddedilmelidir.

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 21.5.2001 gününde verilen dilekçe ile meni müdahale istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 3.10.2002 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Davacı, A Hamamlı köyünde ikamet etmekte iken taşınmazlarının kamulaştırılması nedeniyle davalı A İlçesi A köyüne yerleştiğini, iki yıldır bu köyde ikamet ettiğini, sahibi olduğu keçi sürüsünü köy merasında otlatmak istemesine rağmen, davalı köyün muhtar ve azalarının köy merasından yararlanmasına engel olduğunu belirterek müdahalelerinin önlenmesini istemiştir.

Davalı köy vekili aşamalarda verdiği cevaplarda; davacının kanuni ikametgahının H Köyü olduğunu, davalının vefat eden dayısının evinde geçici olarak oturduğunu, davacının otlatmak istediği 150 keçisinin orman ağaçlarına zarar verdiğini, nitekim Orman İşletme Müdürlüğü orman ağacı bulunan alanlarda keçi otlatılmasını yasaklaması üzerine köylerindeki keçilerini sattıklarını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkeme, davacının 1,5 yıldır davalı köyde oturduğu, yasal ikametgahının A köyü olması nedeniyle bu köyün merasında da faydalanması gerektiği gerekçesi ile davayı kabul etmiştir. Hükmü davalı köy vekili temyize getirmiştir.

Dosya içinde bulunan evrak ve beyanlardan; davacının keçi otlatmak istediği merada orman ağaçları bulunduğu, diğer bir deyişle meranın orman için mera olduğu anlaşılmaktadır. Merada keçi otlatılması, gerek orman işletme şefliğinin 22.2.2000 tarihli yazısı ile gerekse köy ihtiyar kurulu kararları ile yasaklanmış bulunmasına göre davanın reddi gerekir iken davacının dava konusu orman içi merada keçi otlatma şeklindeki istemine karşı çıkan köy muhtarlığının müdahalesinin önlenmesine karar verilmesi doğru görülmemiş hükmün bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle usul ve yasaya aykırı hükmün BOZULMASINA, 4.7.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir