1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2004/148 K: 2004/402 T: 22.1.2004


Dava konusu taşınmazın tapu kaydının iptali ve mera olarak sınırlandırılmasına ayrıca özel siciline kaydedilmesine karar vermek gerekir.

Davacılar tarafından, davalı aleyhine 13.2.2002 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve mera olarak sınırlandırma istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 5.11.2003 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Dava, tapu iptali ve mera olarak sınırlandırma istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne, “B. ili Samanlı Köyü 3540 ada 2 numaralı parselin Hazine adına oluşturulan tapu kaydının iptali ile dava konusu parselin yeniden Samanlı Köyüne ait mera olarak sınırlandırılarak tapuya tesciline” karar verilmiş, davalı Hazine vekili hükmü temyize getirmiştir.

Dosya kapsamına, toplanan delillere göre davalı vekilinin aşağıda belirtilen hususlar dışındaki temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak; 4342 sayılı Mera Kanunun 10 maddesinin 2. fıkrasında “Kadastro gören yerler, 3402 sayılı Kadastro Kanunun 16. maddesinin (B) göre düzenlenen özel siciline kaydedilir” hükmü getirilmiştir. Mahkemece anılan yasa hükmü doğrultusunda dava konusu taşınmazın tapu kaydının iptali ve mera olarak sınırlandırılmasına ayrıca özel siciline kaydedilmesine karar vermek gerekirken “Tapu iptali ve mera olarak sınırlandırılarak tapuya tesciline” şeklinde hüküm kurulması yerinde olmayıp bu yanlışlık bozmayı ve yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün aşağıdaki şekilde düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

Sonuç: Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hüküm fıkrasının 1 numaralı bendindeki “Tapuya tesciline” sözcüklerinin çıkartılarak yerine “özel siciline kaydedilmesine” sözcüklerinin yazılmasına, hüküm fıkrasının bu şekilde DÜZELTİLMESİNE ve düzeltişmiş şekli ile ONANMASINA, 22.1.2004 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir