1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2005/1217 K: 2005/5481 T: 13.6.2005


Taşınmazın, cenaze namazlarının kılınmasına mahsus özel yer (namazgah) olduğu iddiası ileri sürülerek hazine tapusunun iptali ile köy tüzel kişiliği adına tescil istenmiştir; il mera komisyonundan bu yer hakkında ne gibi bir işlemin yapıldığı sorulmadan karar verilmiş olması yasaya aykırıdır.

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 14.9.2004 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali tescil istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 27.10.2004 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Dava ile idari yoldan, 29.6.2004 tarihinde Hazine adına ihdasen tescil suretiyle sicile yazılan ve 772 parsel numarası verilen taşınmazın, cenaze namazlarının kılınmasına mahsus özel yer (namazgah) olduğu iddiası ileri sürülerek Hazine tapusunun iptali ile köy tüzel kişiliği adına tescil istenmiştir.

Taşınmazın Hazine adına tescilinden önce; Ankara Valiliği İl Tarım Müdürlüğünce nizalı yerin kapsadığı alan (1534.44 metrekare) belirtilmek suretiyle bu yer hakkında mera komisyonunun 4.6.2004 tarih ve 2004/20 sayılı kararı gereğince 4342 sayılı Mera Kanununun 5.maddesinin b bendinin uygulanacağı belirtilerek 11.6.2004 günlü yazı ile Ç. Mal Müdürlüğünden gereğinin yapılması istenmiştir.

Görüldüğü üzere Hazine adına tescile gidilirken 4342 sayılı Mera Kanunu çerçevesinde işe girişildiği anlaşılmaktadır. İl Mera Komisyonundan bu yer hakkında ne gibi bir işlemin yapıldığı sorulmadan karar verilmiş olması yasaya aykırılığı oluşturur. Açıklanan nedenle karar bozulmadır.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, 13.6.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir