1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2005/1211 K: 2005/4381 T: 5.5.2005


Meraya el atma davalarında eylemin sabit olması ve tahrip edilmiş mera bölümlerinin bulunması halinde bu bölümlerin eski hale getirme masraflarını mülkün sahibi olan hazinenin istemesi yasaya uygun ise de, mahrum kalınan ot bedelini meranın mutasarrıfı olan köy yada belde temsilcileri talep edebilir.

1- Yapılan yargılamaya, toplanan deliller ve dosya içeriğine göre davalının diğer sair temyiz itirazları yerinde görülmemiş reddi gerekmiştir.

2- 1045 ve 1046 parsel numaralı meralara davalı dışında elatmış bulunan üçüncü kişiler hakkında Hazine tarafından yeni bir dava açılması olanaklı bulunmasına göre Hazine vekilinin temyiz itirazları da yerinde görülmediğinden reddi gerekmiştir.

3- Meraya elatma davalarında eylemin sabit olması ve tahrip edilmiş mera bölümlerinin bulunması halinde bu bölümlerin eski hale getirme masraflarını mülkün sahibi olan Hazinenin istemesi yasaya uygun ise de, mahrum kalınan ot bedelini meranın mutasarrıfı olan köy yada belde temsilcileri talep edebilir. Hazinenin, ot bedeli dolarak bir talepte bulunmaya hakkı yoktur. Bu nedenle hüküm yerinde Hazinenin ot bedeli talebinin de kabul edilmiş olması Yasa’ya aykırı olup, davalının temyiz itirazı bu nedenle yerinde ise de, yapılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün HUMK: nun 438/VII. maddesi gereğince düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.

Sonuç: Yukarıda 3 numaralı bentte gösterilen nedenlerle, hüküm fıkrasının 2 numaralı bendinde yer alan “…ve 15.538.680 TL kuru ot bedelinin…” sözcüklerinin hükümden çıkarılmasına, 2 numaralı bent uyarınca Hazinenin temyiz itirazlarının, 1 numaralı bent uyarınca davalının diğer temyiz itirazlarının reddi ile hükmün DÜZELTİLMİŞ bu şekli ile ONANMASINA, 5.5.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir