1. Anasayfa
  2. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E: 2001/4287 K: 2001/4907 T: 22.03.2001


Cezaevi harcının yükümlüsü alacaklıdır, icra Müdürlüğünce, ihale alıcısının, cezaevi harcını ödememesi sebebiyle İİK.nun 133. maddesi uyarınca ihaleyi feshetmesi doğru değildir.

2548 sayılı Yasanın 1. maddesinin 2. fıkrası gereğince alınacak cezaevi harcının yükümlüsü alacaklıdır. Cezaevi harcı da tahsil harcı gibi tahsil olunacak paradan alınacaktır. Sözü edilen meblağın harç niteliğinde olması ve mükellefinin alacaklı olması nedeni ile ihale bedeline dahil değildir. İhale alıcısının ve alacaklısının aynı kişi olması bu duruma etkili değildir. Bu nedenle cezaevi harcının ödenmemesi ihalenin feshine neden olarak kabul edilemez. İcra Müdürlüğünce alıcının cezaevi harcını ödememesi sebebi ile İİK. 133. maddesi uyarınca ihaleyi fesh etmesi doğru olmadığından mercice şikayetin kabulüne karar vermek gerekirken yazılı şekilde reddine karar verilmesi yerinde değildir.

Sonuç: Şikayetçi Banka vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazlı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 22.3.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir