1. Anasayfa
  2. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E: 2003/10116 K: 2003/12273 T: 29.05.2003


Sadece cezaevi harcı 2548 Sayılı yasanın 1/2. maddesi gereğince borçluya yükletilemez ise de, tahsil harcının yükümlüsü borçlu olduğundan alacaklıya ödeme yapılırken tahsil harcından düşülmesi doğru değildir.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklılar vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; İİK.nun 15. maddesine göre yasada hilafi yazılı değil ise, bütün harç ve masraflar borçluya ait olup, ayrıca hükme hacet olmaksızın borçludan tahsil olunur. Sadece cezaevi harcı 2548 Sayılı yasanın 1/2. maddesi gereğince borçluya yükletilemez ise de, tahsil harcının yükümlüsü borçlu olduğundan alacaklıya ödeme yapılırken tahsil harcından düşülmesi doğru değildir. Merciice, alacaklının tahsil harcına yönelik şikayetinin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde istemin tümden reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklılar vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle tahsil harcına hasren İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 29.05.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir