1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/3669, K: 2007/5774


1/1000 ölçekli imar planı ve buna bağlı uygulama işlemlerinin, idarece ya da yargı kararıyla iptal edilmeksizin, üst ölçekli planlar olan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların iptal edilmiş olmasıyla kendiliğinden hukuki geçerliliğini yitirdiği, dolayısıyla yürürlükten kalktığından söz edilemeyeceği hakkında.

Dava, …, …, 43358 ada, 18 parsel sayılı taşınmaz için verilen 4.7.2003 günlü, 378 sayılı yapı ruhsatının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.3.2001 günlü, 157 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile küçük sanayi kullanımına ayrılan 43358 ada, 18 sayılı parselin bulunduğu alana ilişkin olarak dava konusu edilen 4/^2003 günlü, 378 sayılı yapı ruhsatının verildiği tarihte onaylanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmadığı, ancak 17.11.2003 günlü, 328 sayılı belediye meclisi kararı ile kabul edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında da söz konusu parselin küçük sanayi kullanımına ayrıldığı anlaşıldığından dava konusu yapı ruhsatında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, … İli, … İlçesi, 43358 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanın 1988 tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planında küçük sanayi alanı olarak belirlendiği, nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve belediye meclisinin 10.4.1996 tarih ve 70 sayılı kararıyla onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 30.7.1996 gün ve 2780 sayılı yazısı ile onaylandığı, bu plana dayanılarak 17.3.1998 gün ve 654 sayılı belediye encümeni kararı ile parselasyon planının da yapıldığı, daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.2.1999 gün ve 115 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile dava konusu parselin bulunduğu alanın küçük sanayi kullanımından çıkarılarak konut alanı kullanımına dönüştürüldüğü, söz konusu 11.2.1999 tarih ve 115 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla onaylanan nazım imar planı tadilatının iptali istemiyle Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin E:2003/208 sayılı dosyasında açılan davada 19.1.1999 tarihinde yürütmenin durdurulmasına karar verildiği ve 20.4.2000 gün ve 2000/400 sayılı kararla da iptal edildiği, bu karardan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 30.3.2001 gün ve 157 sayılı kararıyla onaylanan nazım imar planı değişikliği ile parselin tekrar küçük sanayi kullanımına dönüştürüldüğü, 43358 ada, 18 parsel sayılı taşınmazda yapılacak yapı için dava konusu edilen 4.7.2003 tarih ve 378 nolu yapı ruhsatının verildiği, daha sonra Yenimahalle Belediye Meclisi’nin 17.11.2003 gün ve 328 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 17.12.2003 gün ve 6428 sayılı yazısı ile onaylandığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, 1/1000 ölçekli imar planı ve buna bağlı uygulama işlemlerinin idarece ya da yargı kararıyla iptal edilmeksizin üst ölçekli planlar olan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli planların iptal edilmiş olmasıyla kendiliğinden hukuki geçerliliğini yitirdiği dolayısıyla yürürlükten kalktığından söz edilemeyeceğinden, yapı ruhsatının düzenlendiği tarihte yürürlükte herhangi bir 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunup bulunmadığı, mevcut ise yapı ruhsatının bu plana uygun olup olmadığı, aksi takdirde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı olmadan ruhsat verilemeyeceği hususu göz önünde bulundurularak İdare Mahkemesince yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir