1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2006/4510, K: 2007/5180


1/5000 ölçekli plan 1/50.000 ölçekli plana aykırı olduğundan; 1/50.000 ölçekli planın amacından hareket edilerek, 1/5000 ölçekli planın 1/50.000 ölçekli plana aykırı olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesinde, hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

Dava, davacıya ait İstanbul İli, Şişli İlçesi, Ayazağa Köyü, Keçeli Mevkii, … pafta, …, … ve … sayılı parsellere ilişkin büyükşehir belediye meclisinin 10.12.2002 günlü kararıyla kabul edilen, büyükşehir belediye başkanlığınca 21.1.2003 gününde onaylanan 1/5000 ölçekli Ayazağa Revizyon Nazım İmar Planının iptali istemiyle açılmış; idare Mahkemesince, mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor ile dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, uyuşmazlığa konu taşınmazların 1/50.000 ölçekli planda ağaçlandırılacak alanda, 1/25.000 ölçekli planda ise depolama alanında kaldığı, bu durumda plan hiyerarşisi bakımından dava konusu 1/5000 ölçekli planın 1/50.000 ölçekli plana uygunluğunun incelenmesi gerektiği, 1/50.000 ölçekli planın temel amacının spor, sanat, rekreasyon, yeni mesire alanları oluşturmak olduğu, taşınmazı kısmen açık otopark, spor alan ı, kısmen kentsel özel altyapı alanı(kentsel kullanıma yönelik özel spor tesisleri su oyunları parkı, eğlence parkları, özel botanik bahçesi, sera alanları, açık hava konser ve sinema alanları gibi fonksiyonların yer alacağı alan) olarak belirleyen 1/5000 ölçekli nazım imar planının amaç ve kararlarının ise Bakanlıkça onaylanan 1/50.000 ölçekli Metropoliten Alan Nazım İMar Planı kararlarına aykırılık oluşturmadığı, kaldı ki planlama sahasında yoğun sanayi yapılaşmaları ile iskan sahalarının iç içe olduğu, nazım imar planının gerekçesinde, diğer bir takım olumsuzluklar yanında Cendere Vadisinde yoğun sanayileşmenin yarattığı kirliliğin hem mevcut derenin geleceğini, hem de Kağıthane Deresi ve Sadabat Mesire Alanı Koruma Geliştirme Projesini olumsuz yönde etkileyeceği, mevcut kullanım şeklinin dere havzasını bozduğu için sel ve taşkınlara neden olduğunun belirtildiği, bütün bu tespitler dikkate alındığında, dava konusu nazım imar planının amacı ve kararları yönünden 1/50.000 ölçekli plan kararlarına açıkça aykırılık oluşturmadığı gibi, kamu yararına uygun olduğu sonucuna varıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun 5.maddesinde, nazım imar planı varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bir bütün olan plan olarak tanımlanmıştır. Yukarıda anılan hüküm uyarınca nazım imar planının bölge planına uygun olması gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlığa konu taşınmazların 1/50.000 ölçekli bölge planında ağaçlandırılacak alan olarak ayrıldığı, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise bu plana aykırı olarak, kısmen açık otopark ve spor alanı, kısmen kentsel özel sosyal altyapı alanları lejantında “A” sembollü alanda kaldığı ve bu alanlarda kentsel kullanıma yönelik özel spor tesisleri, su oyunları parkı, eğlence parkları, özel botanik bahçesi, sera alanları, açık hava konser ve sinema alanları vb. fonksiyonların yapılabileceğinin plan notunda belirtildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda, 1/5000 ölçekli planı 1/50.000 ölçekli plana aykırı olduğundan 1/50.000 ölçekli planın amacından hareket edilerek 1/5000 ölçekli planda 1/50.000 ölçekli plana aykırılık bulunmadığından bahisle davanın reddine karar verilmesine ilişkin mahkeme kararında isabet görülmemiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir