1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/8017 K: 2005/5380 T: 11/11/2005


2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olan sit alanlarında ruhsat alınmadan veya ruhsat veya eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapılara yönelik olarak 3194 sayılı İmar Kanunu’nda öngörülen para cezalarının iki misli uygulanması yolundaki işlemde mevzuata uyarlık görülmediği.

İstemin Özeti: Antalya 1. İdare Mahkemesinin 8.4.2003 günlü, E: 2002/648, K: 2003/408 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi G.Filiz Ercan Aslantaş’ın Düşüncesi: Sit alanı içerisinde ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yapılan yapılar nedeniyle İmar Kanununda belirtilen para cezasının iki katı uygulama yapılması yolunda yasal bir düzenleme bulunmadığı ve anılan yapılar için yalnızca 3621 sayılı Kıyı Kanununda para cezasının iki kat uygulanması yolunda bir düzenleme bulunduğu dikkate alındığında, davalı idarenin 3194 asayılı İmar Kanunu hükümlerini uygulayarak yapının doğal sit alanında kalması nedeniyle para cezası miktarının iki kat olarak uygulanmasında mevzuata uyarlık bulunmadığından, aksi yöndeki idare mahkemesi kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı M.İclal Kutucu’nun Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçelerinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, tarafların isteminlerinin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, Antalya, Kale İlçesi, Üçağız Köyünde ruhsatsız yapı yapıldığından bahisle 3194 sayılı Yasanın 42. maddesi uyarınca davacıya 6.674.573.880.- lira para cezası verilmesine ilişkin 19.2.2002 olur tarihli 20.2.2002 gün 181 sayılı valilik işleminin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, yapının yer aldığı alanın 1. derece doğal ve arkeolojik sit alanında kaldığı dolayısıyla bu alanda hiçbir şekilde yapılaşma olamayacağından, diğer taraftan ruhsatsız yapılan 2.kat ile ilgili olarak yapının seviyesi büyüklüğü, sınıfı, kullanım durumu ve kullanım amacı da esas alınmak suretiyle hesaplanan para cezasının iki misli tahakkuk ettirilmek suretiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olan sit alanlarında ruhsat alınmadan veya ruhsat veya eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapılara yönelik olarak 3194 sayılı İmar Kanununda öngörülen para cezalarının iki misli olarak uygulanması yolunda herhangi bir yasal düzenleme yer almamaktadır.

Dava konusu olayda ise, davalı idarece davacı tarafından ruhsatsız olarak yapılan yapının sit alanı içerisinde yer alması nedeniyle 3194 sayılı İmar Kanununda öngörülen para cezasının iki misli uygulanması sonucunda davacıya 6.674.573.880.- TL. para cezası verilmiş ise de, sit alanlarında ruhsat alınmadan veya ruhsat veya eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapılara yönelik olarak 3194 sayılı İmar Kanununda öngörülen para cezalarının iki kat olarak uygulanması yolunda herhangi bir yasal düzenleme yer almadığından, dava konusu işlemde bu yönüyle mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle Antalya 1.İdare Mahkemesinin 8.4.2003 günlü, E: 2002/648, K: 2003/408 sayılı kararının BOZULMASINA, 16,09 YTL karar harcı ile fazladan yatırılan 11,97 YTL harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 11.11.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir