1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/5761 K: 2005/2332 T: 19/04/2005


Yıkım işleminin kısmen iptali kısmen davanın reddi üzerine para cezasının davalı idarece yeniden takdir edilmesi gerektiğinden idare mahkemesince para cezasının kısmen iptaline kısmen davanın reddine karar verilmesinde isabet bulunmadığı.

İstemin Özeti: İzmir 2. İdare Mahkemesinin 22.5.2003 günlü, E: 2002/428, K: 2003/714 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi E.Emel Çelik’in Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Mukaddes Aras’ın Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. Temyiz dilekçelerinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, taraflar isteminin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, İzmir İli, … İlçesi, … ada, … sayılı parseldeki ruhsatsız yapının 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesi uyarınca yıktırılmasına ve aynı Kanunun 42.maddesi uyarınca para cezası verilmesine ilişkin … günlü, … sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporlar ile dava dosyasının birlikte değerlendirilmesinden, yapının imar affından yararlanan 99,75 m2 lik birinci katının yıktırılmasına ilişkin işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı, yapının 2.katının ve ayrıca zeminde yapılan 25,37 m2 lik kapalı alanın ruhsata tabi olduğu ve 10.9.2001 günlü yapı tatil tutanağı ile tesbit edilerek mühürlendiği, bu tarihten itibaren yasal süre içerisinde ruhsat için başvurulmadığı anlaşıldığından anılan kısımların yıktırılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı, para cezasının yapı tatil tutanağında belirtilen toplam 618 m2lik alan için verildiği, ruhsatsız yapının 125 m2 olduğu, birim m2 tutarı esas alındığında 4.045.000.000 lira para cezası verilmesinde hukuka aykırılık, 15.955.000.000 lira para cezası verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin 1.katın yıktırılmasına ve 15.955.000.000 lira para cezası verilmesine ilişkin kısmının iptaline, fazlaya ilişkin para cezası ile diğer ruhsatsız yapıların yıktırılmasına ilişkin davanın reddine karar verilmiş, bu karar taraflar vekillerince temyiz edilmiştir.

Temyize konu kararın yıkım işleminin reddine ilişkin kısmında 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmamaktadır.

Öte yandan, yapının 1.katı için af başvurusu bulunmakla birlikte af kapsamında olup olmadığı konusunda idarece tesbit ve değerlendirme yapılacağından bu aşamada anılan yapının yıktırılmasına ilişkin olarak işlem tesis edilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Temyize konu kararın belediye encümeni kararının para cezasına yönelik olarak davanın kısmen reddi kısmen dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmına gelince;

Uyuşmazlık konusu işlemin yıkıma ilişkin bölümünün kısmen iptali ile davanın kısmen reddi üzerine, para cezasının mahkeme kararının yıkıma yönelik gerekçeleri de göz önünde tutularak davalı idarece yeniden takdir edilerek belirlenmesi gerektiğinden para cezasının kısmen iptali ile davanın kısmen reddi yolunda verilen kararda isabet görülmemiştir.

Bu itibarla, İdare Mahkemesince bu husus göz önüne alınarak para cezası yönünden yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, temyize konu İzmir 2.idare Mahkemesinin 22.5.2003 günlü, E: 2002/428, K: 2003/714 sayılı kararının 1.katın yıktırılmasına ilişkin kısmının yukarıda belirtilen gerekçeyle, 2.katın ve diğer yapının yıktırılmasına ilişkin kısmının aynen ONANMASINA, para cezasına ilişkin kısmının BOZULMASINA, 16.090.000’er lira karar harcı ile fazla yatırılan 11.910.000’er lira harcın temyiz isteminde bulunanlara iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 19.4.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir