1. Anasayfa
  2. Danıştay 1. Dairesi Kararları

Danıştay 1. Dairesi E: 2016/1192 K: 2016/108


2942 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi uyarınca taraflar arasındaki uyuşmazlık devam ederken mutabakata varılması halinde bu uyuşmazlıkla ilgili olarak Dairemizde yapılan incelemenin sona ereceği hakkında.

Sincan Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında çıkan uyuşmazliğın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30’uncu maddesi hükmüne göre çözümlenmesi isteğine ilişkin Sincan Belediyesinin 15.04.2016 tarihli dilekçesi ve ekleri ile Sincan Belediyesince Dairemize sunulan 22.06.2016 tarihli dilekçe ve eki incelenerek;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü: 2942 sayılı Kanunun 30’uncu maddesinde, kamu tüzel kişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mal, kaynak veya irtifak haklarının diğer bir kamu tüzel kişisi veya kurumu tarafindan kamulaştırılamayacağı, taşınmaz mala, kaynağa veya irtifak hakkına ihtiyacı olan idarenin 8’inci madde uyarınca bedelini tespit edeceği, bu bedel esas alinarak ödeyeceği bedeli de belirterek mal sahibi idareye yazılı olarak başvuracağı, mal sahibi idare devire muvafakat etmez veya altmış gün içinde cevap vermez ise anlaşmazlığın, alıcı idarenin başvurusu üzerine Danıştayın ilgili idari dairesince incelenerek kesin karara bağlanacağı hükmü yer aldığından, uyuşmazliğın karara bağlanabilmesi için bu taşınmaz mala hangi kamu tüzel kişisinin veya kurumunun daha fazla ihtiyacı olduğunun belirlenmesi gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, Ankara İli, Sincan İlçesi, Saraycık Mahallesinde devam eden Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıtlı … parsel sayılı (8700 m2) ve … parsel sayılı (19280 m2) taşınmazlann devri istemiyle Sincan Belediye Başkanlığının 11.01.2016 tarih ve 818 sayılı yazısıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına başvuruda bulunulduğu, bu başvuruda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca herhangi bir cevap verilmediği belirtilerek söz konusu taşınmazlann devri konusunda idareler arasında ortaya çıkan ihtilafin, 2942 sayılı Kanunun 30’uncu maddesi uyarınca çözümlenmesi istemiyle Sincan Belediye Başkanlığınca Dairemize başvurulduğu anlaşılmıştır.

Ancak; bu başvuruda ilgili Dairemizdeki inceleme devam ederken, Sincan Belediye Başkanlığı vekilince Dairemize sunulan 22.06.2016 tarihli dilekçede, Sincan Belediye Başkanlığının anılan taşınmazlarla ilgili talebinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca uygun görüldüğünün ve taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlik kalmadığının bildirildiği, söz konusu dilekçenin ekinde yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının bila tarih ve E.11676 sayılı yazısından da Sincan Belediyesi ile söz konusu taşınmazlann devri konusunda mutabakata vanldığı görülmüştür.

Bu durumda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Sincan İlçesi, Sancak Mahallesi, parsel sayılı (8700 m2) ve … parsel sayılı (19280 m2) taşınmazlara ilişkin Sincan Belediye Başkanlığının devir talebinden vazgeçmesi ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Sincan Belediye Başkanlığı arasında söz konusu taşınmazlann devri konusunda mutabakata varılmış olması nedeniyle ortada 2942 sayılı Kanunun 30’uncu maddesi uyarınca Dairemizce çözümlenmesi gereken bir uyuşmazlik kalmadığından, Sincan Belediye Başkanlığını istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına ve dosyanın Danıştay Başkanlığına sunulmasına 22.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir