1. Anasayfa
  2. Diğer Mevzuat

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi E: 2016/7625 K: 2020/4 T: 13.01.2020


Mahkemece iddia savunma ve dosya kapsamında; davacıya gönderilen ikinci ihtarnamedeki borç miktarı ile birinci ihtarname ile istenen borç miktarları da aynı olmadığı, bu nedenle ihraç kararının usulüne uygun olmadığı gerekçesiyle asıl davanın kabulüne, davacının üyelik hakkının korunması gerektiği, davacıya isabet eden daireyi tapudan satın alan davalı …’in iyi niyetinin korunmayacağı gerekçesiyle birleşen davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı asıl ve birleşen davada davalı … vekili temyiz etmiştir. Bağımsız bölüm satın alan iyi niyetli üçüncü kişinin TMK nın 1023. maddesine istinaden “tapuya güven ilkesi” gereğince iktisabının korunması gerekir. Bu ilkeden ancak üçüncü kişinin kötü niyetli olduğunun ispatlanması halinde vazgeçilebilir. Yüklenici adına yapılan tescil işlemini her halde “yolsuz tescil” kabul etmek, toplumda onarılmaz zararlara sebep olmakta ve adalet duygusuna zarar vermektedir. Somut olayda mahkemece tapu kaydına güvenerek taşınmazı devralan davalı …’ın kötüniyetli olduğu konusunda yeterince araştırma yapılmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemenin bu konudaki gerekçesi yeterli görülmemiştir. Bu konuda taraf delilleri toplanarak davalı …’ın kötüniyetli olup olmadığı tartışılarak bir karar verilmesi gerekirken yeterli araştırma yapmadan davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir