1. Anasayfa
  2. Diğer Mevzuat

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi E: 2017/449 K: 2017/2579 T: 15.06.2017


Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle temyiz eden davalılar …,…..’un birleşen 2004/402 Esas sayılı dosyada taraf olmamaları, asıl ve birleşen 2004/398 Esas sayılı dosyadaki davalılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmaması nedeniyle gerek asıl davada haklarındaki dava takip edilmeyen davalılar, gerekse yüklenicilerin açtığı davanın takipsiz bırakılmasında asıl davadaki diğer davalıların beyan ve muvafakatlerinin alınmasına gerek bulunmamasına göre davalılar …, …. ile birleşen …..2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2004/402 Esas sayılı dosya davacısı yükleniciler vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

Asıl dava ve taraf teşkili amacıyla açtırılan birleşen davanın davacısı arsa sahibi mirasçılarının temyiz itirazlarına gelince; arsa sahibi … ile yükleniciler Has Gün Hastane….. A.Ş. ve … arasında 15.09.1993 tarihinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanmış, sözleşme gereği 07.07.1994 tarihinde sözleşmeye konu olan 178 ada 1 parsel sayılı taşınmazın %24’üne tekabül eden hisseler yüklenicilere ve yüklenicilerin satış yaptığı kişilere tapuda devredilmiştir.

Arsa sahibi … 07.07.1994 tarihinde 4652/5292 hisseyi uhdesinde bırakarak 640/5292 hissenin 320/5292’sini yüklenici …’e 320/5292’sini de …’ya devretmiştir. Sözü edilen bu devirlerin kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayandığı ve arsa sahipleri yönünden kendi edimlerinin ifası amacına yönelik olduğu dosya kapsamı ile anlaşılmaktadır. Yükleniciler sözleşmedeki edimlerini süresinde yerine getirmedikleri ve temerrüde düştüklerinden, arsa sahipleri tarafından …..Asliye Hukuk Mahkemesinin 2000/155 Esas sayılı dosyası ile sözleşmenin feshi istemiyle dava açılmış, yapılan yargılama sonucu yüklenicilerin A ve B blokları %49, C, D ve F blokları %16 oranında ikmâl etmiş olmaları, E blok inşaatına ise hiç başlanmadığı tespit edildiğinden, sözleşmenin geriye dönük olarak feshine karar verilmiş, iş bu karar yasal süre içerisinde temyiz edilmeyerek kesinleşmiştir.

Sözleşmenin geriye yönelik olarak feshedilmesi nedeniyle yükleniciye ve yüklenici tarafından da davalı üçüncü kişilere devredilen tapuların iptâli ile arsa sahipleri adına tescili için iş bu dava açılmış, mahkemece sözleşmeye konu olan taşınmazın … ve …’e satıldığı, akit tabloların da sözleşmeye atıfta bulunulmadığı gibi, …’nın sözleşmede taraf olmadığı, davalıların da bu şekilde tapuda malik olarak görülen ve sözleşme şerhi olmayan kişilerden satış suretiyle edinmiş oldukları ve bu haliyle iyi niyetlerinin korunması gerektiği belirtilerek davanın reddine karar verilmiştir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin geriye dönük olarak feshi halinde yükleniciden pay satın alan kişilerin Medeni Kanun’un 1023. maddesinden yararlanamayacakları Dairemizin yerleşik uygulaması gereğidir. Gerek yüklenici, gerekse de yükleniciden pay alan davalılara arsa sahibince yapılan arsa payı devirleri avans ödemesi niteliğinde olup, yüklenici ve ondan bağımsız bölüm satın alan arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin tarafı olmayan üçüncü kişilerin tümü taşınmaz üzerine kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince inşaat yapıldığını ve yüklenicinin edimini yerine getirdiğinde bağımsız bölümlere gerçekten hak kazanacaklarını bilerek bağımsız bölüm satın almışlardır.

Bağımsız bölümlerin mülkiyetini iktisap edebilmeleri için yüklenicinin arsa sahiplerine karşı yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi ve inşaatı sözleşme koşullarına uygun olarak bitirip teslim etmesi gerekir. Somut olayda yükleniciler bloklar halindeki inşaatı bitirip teslim etmeyerek temerrüde düştükleri ve inşaatın getirildiği seviye nazara alınarak sözleşmenin geriye yönelik olarak feshine karar verildiğinden yükleniciden pay satın üçüncü kişiler avans olarak devredilen bağımsız bölümlerin mülkiyetlerine hak kazanamadıklarından adlarına olan tapu kayıtlarının iptâli ile davacılar adına miras payları oranında tesciline karar verilmesi gerekirken davalıların iyi niyetlerinin korunması gerektiğinden söz edilerek yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış, bozulması uygun görülmüştür.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir