1. Anasayfa
  2. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi E: 2005/4257 K: 2005/4603 T: 20.6.2005


Hazine tapularının oluştuğu tarihten geriye 20 yılı aşkın zilyetlik kanıtlandığına, mera niteliğinde olmayıp uzun yıllardır kullanılan kuru tarım arazisi oldukları uzman ziraatçi bilirkişi raporu ile belirlendiğine ve zilyetlikle kazanmaya engel bir husus bulunmadığı anlaşıldığına göre aşağıda yazılı bulunan husus dışında hazine temsilcisinin temyiz itirazları yerinde bulunmamaktadır.

İsmet K: ile Hazine aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının kabulüne dair K: Asliye Hukuk Hakimliği’nden verilen 10.5.2005 gün ve 672/341 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi Hazine temsilcisi tarafından süresinde istenilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili, miras, taksim ve eklemeli kazanmayı sağlayan zilyetlik nedenine dayanarak hazine adına kayıtlı 326 ve 1648 parsellerin tapu kayıtlarının iptaliyle vekil edeni adına tapuya tesciline karar verilmesini istemiştir. Davalı Hazine temsilcisi, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kabulü ile 326 ve 1648 parsellere ait hazine tapularının iptali ile davacı adına tesciline karar verilmiş, hüküm Hazine temsilcisi tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu, Kozanlı Kasabası Körlü mevkiinde bulunan 326 parsel ile Kızıldağ mevkiinde bulunan 1648 parsel 4753 sayılı Kanun hükümleri gereğince Hazine adına 1963 tarihinde tapuya tescil edilen taşınmazlardır. Davacı miras, taksim ve eklemeli kazanmayı sağlayan zilyetliğe dayanarak taşınmazların tapularının iptaliyle adına tapuya tescilini istemektedir.

Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verildiğine ve takdirde bir isabetsizlik bulunmadığına, taşınmazların miras bırakan Şaban K: ‘ya ait iken 1960 yılında ölümü ile taksimen oğlu davacı İsmet’e kaldığı, eklemeli zilyetliğin 70-80 yılı bulduğu mahalli bilirkişi ve tanık tarafından ifade edilip, Hazine tapularının oluştuğu tarihten geriye 20 yılı aşkın zilyetlik kanıtlandığına, mera niteliğinde olmayıp uzun yıllardır kullanılan kuru tarım arazisi oldukları uzman ziraatçi bilirkişi raporu ile belirlendiğine ve zilyetlikle kazanmaya engel bir husus bulunmadığı anlaşıldığına göre aşağıda yazılı bulunan husus dışında Hazine temsilcisinin temyiz itirazları yerinde bulunmamaktadır. Hazine temsilcisinin hükmün esasına yönelen temyiz itirazlarının reddi ile hükmün esasının ONANMASINA,

Ancak; Dava dilekçesinde dava değeri 600.000.000 TL. olarak gösterilmiş, davalı Hazine temsilcisi tarafından değere itiraz edilmemiş, mahallinde yapılan keşifte taşınmazların dönümünün 150.000.000 TL. olduğu sonucuna varılmış, noksan harç ikmal ettirilmeden ve talepte olmamasına rağmen dava dilekçesindeki dava değeri yerine keşifteki değer üzerinden davacı yararına vekalet ücreti taktir edilmesi doğru olmamıştır.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı Hazine temsilcisinin temyiz itirazları avukatlık ücreti bakımından yerinde olduğundan kabulü ile hükmün avukatlık ücreti ile ilgili kısım yönünden BOZULMASINA, 20.6.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir