1. Anasayfa
  2. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi E: 2004/8950 K: 2005/556 T: 31.1.2005


Davacının hazine tapusunun oluşmasından önce kazanmayı sağlayan zilyetliğini kanıtlaması gerekmektedir; davacının, hazineye ait tapunun tesis tarihinden geriye doğru tmknun 713/1, 3402 sayılı kadastro kanununun 14. maddesinin aradığı 20 yıllık kazanmayı sağlayan zilyetlik süresini doldurmadığı anlaşılmaktadır.

Mustafa Kemal Ö. ile Hazine aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının kabulüne dair C. Asliye Hukuk Hakimliği’nden verilen 12.10.2004 gün ve 327/913 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi Hazine temsilcisi tarafından süresinde istenilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili, dava konusu 870 ada 37 parsele müvekkilinin miras bırakanı ve babası Hüseyin Ö.’den intikalen ve taksimen zilyet olduğunu iddia ile tapu kaydının iptaline ve müvekkili adına tesciline karar verilmesini istemiştir.

Davalı Hazine temsilcisi usulüne uygun tebligata rağmen duruşmalara katılmamıştır.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi üzerine; hüküm, davalı Hazine temsilcisi tarafından süresi içinde temyiz edilmiştir.

Dava konusu 870 ada 37 parsel evveliyatında aynı ada 12 parselle birlikte 6.8.1982 tarih 9 sıra numaralı tapuyla Hazine adına kayıtlı olup, 40 no’lu Toprak Tevzi Komisyonu’nun 1187 parseline karşılık geldiği, ortasından yol geçmekle iki parçaya ayrıldığı, 37 parselin Hüseyin kızı Huriye Ö. ve Fevzi oğlu Zeyyat Ö.’nün işgalinde olduğu açıklanmak suretiyle 19.12.1995 tarihinde tarla niteliği ile Hazine adına tespit edilmiştir.

Hazineye ait 6.8.1982 tarih 9 no’lu tapunun geldisi 8.3.1963 tarih 3590 no’lu komisyon tapusudur. Söz konusu tapu 27.6.1961 tarihinde yapılan komisyon çalışmaları sırasında 5-15 yıl önce meradan açıldığı açıklanmak suretiyle Hazine adına belirtilmiştir.

Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verildiğine göre Hazine temsilcisinin aşağıda belirtilen husus dışındaki temyiz itirazları yerinde bulunmamaktadır.

Davacının Hazine tapusunun oluşmasından önce kazanmayı sağlayan zilyetliğini kanıtlaması gerekmektedir. Mahallinde 22.9.2004 tarihinde yapılan keşif sırasında dinlenen mahalli bilirkişi Osman S. 50-60 yıl önceki zilyetlikten söz etmiş, keşif tarihine göre davacının zilyetliğinin 1944 tarihinde başladığı anlaşılmış, davacı tanıkları Hasan T: 1952 tarihinden, diğer davacı tanığı Osman Ç. de 1956 tarihinden başlayan zilyetlikten haber vermişlerdir. Bu durumda, davacının, Hazineye ait 8.3.1963 tarih 3590 no’lu tapunun tesis tarihinden geriye doğru TMK: nun 713/1, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 14. maddesinin aradığı 20 yıllık kazanmayı sağlayan zilyetlik süresini doldurmadığı anlaşılmaktadır. Davanın bu nedenle reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi doğru olmamıştır.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı Hazine temsilcisinin temyiz itirazları yerinde görüldüğünden kabulü ile usul ve yasaya aykırı hükmün HUMK: nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 31.1.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir