1. Anasayfa
  2. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi E: 2003/840 K: 2003/1799 T: 29.5.2003


Taraflar arasındaki ihtilaf meraların aidiyeti noktasındadır ve bu türlü ihtilaflarda kadastro mahkemeleri değil asliye hukuk mahkemeleri görevlidir.

Kadastro tespitine dayalı olarak oluşan tapu kaydının iptali istemi ile açılan davada mahkemece verilen karar davalı Köy Muhtarlığı tarafından incelenmesi istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşılmakla, dosya incelendi. Dosyadaki belgeler okundu. Tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi, gereği görüşüldü:

Kadastro sırasında 110 ada 174 parsel, 114 ada 99 parsel, 117 ada 18 parsel sayılı, sırasıyla 6666744.33 m2, 717982,72 m2, 108667,84 m2 yüzölçümündeki taşınmazlar kadimden beri Köyün merası olduğundan bahisle mera olarak sınırlandırılmıştır. Davacı Köy Muhtarı Ali taşınmazların kendi köylerine ait meralar olduğunu öne sürerek kendi köyleri adına tespitlerinin yapılması ve sınır çizgilerinin belirlenmesi istemiyle dava açmıştır. Mahkemece davanın kısmen kabul kısmen reddiyle, dava konusu taşınmazların mera olarak sınırlandırılmasına, taraf köylerce müştereken kullanıldıklarının tespitine, özel siciline bu şekilde yazılmasına, karar verilmiş, hüküm davalı Köy Muhtarlığınca temyiz edilmiştir.

Dava konusu taşınmazların geleneksel biçimde kullanıla gelen kamu malı niteliğinde mera olduğu konusunda, yanları arasında herhangi bir çekişme bulunmamaktadır. Yanlar arasındaki çekişme meraların aidiyeti konusundadır. Bu tür uyuşmazlıklarda kadastro mahkemeleri görevli değildir. Meraların kullanımı diğer bir anlatımla az yukarıda belirtildiği gibi aidiyetinin belirlenmesi konusu Asliye Hukuk mahkemesinin görevi içindedir. Bu nedenlerle davanın görev yönünden reddine, kadastro tutanak ve eklerinin kadastro müdürlüğüne veya tapu idaresine devrine, örneklerinin dosya ile birlikte ilgili Asliye Hukuk Hakimliğine gönderilmesine karar verilmesi gerekirken bu konuda yanılgıya düşülerek yazılı biçimde karar verilmesi isabetsiz,

Sonuç: Savalı Köy Tüzel Kişiliğinin yerinde olan temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 29.5.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir