1. Anasayfa
  2. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi E: 2003/1654 K: 2003/2366 T: 15.9.2003


Davalı tarafın dayandığı tapu kaydının yüzölçümü 150 dönüm iken hazinenin taraf olmadığı dava sonunda miktarının 454 dönüme çıkarıldığı anlaşılmış ise de hazinenin taraf olmadığı bu davanın sonucunun hazineyi bağlamayacağı kuşkusuzdur; tapu kaydı miktar fazlasının sınırdaki meradan kazanıldığının kabulü gerekir. Meralar üzerinde sürdürülen zilyetlik süresi ne olursa olsun hukukça değer taşımaz.

Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davacı hazine tarafından istenilmekle, temyiz isteminin süresinde olduğu anlaşılmakla dosya incelendi. Dosyadaki belgeler okundu, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendi. Gereği görüşüldü:

Kadastro sırasında 242 parsel sayılı 46300 m2, 243 parsel sayılı 48700 m2, 244 parsel sayılı 84000 m2, 245 parsel sayılı 20700 m2, 246 parsel sayılı 25900 m2, 247 parsel sayılı 32400 m2 ve 248 parsel sayılı 63000 m2 (toplam 321000 m2) yüzölçümlerindeki taşınmazlar tapu kaydına, miras hakkına kısmen pay satın alma ve pay bağışına ve zilyetliğe dayanılarak davalılar Hüsamettin, Cemalettin, Yadigar, Atik, Vahyetttin, Kutbettin, Mehmet, Tevfik, Cemalettin, Selahattin ve Mehmet adlarına paylı olarak tespit edilmiştir. İtirazı komisyonca reddedilen hazine tapu kaydı miktar fazlasına yönelik dava açmıştır. Mahkemece davanın reddine, taşınmazların tespit gibi davacılar adına tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm davacı hazine tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece dava konusu taşınmazların tespite dayanak yapılan davalı tarafın dayandığı tapu kaydının kapsamında kaldığı ayrıca taşınmaz üzerinde davalı tarafın 20 yılı aşkın süre ile zilyet bulunduğu gerekçe gösterilerek tüm taşınmazların davalılar adına tespit gibi tesciline karar verilmiş ise de varılan sonuç dosya içeriğine uygun değildir. Davalı tarafın dayandığı tapu kaydının yüzölçümü 150 dönüm iken hazinenin taraf olmadığı dava sonunda miktarının 454 dönüme çıkarıldığı anlaşılmış ise de hazinenin taraf olmadığı bu davanın sonucunun hazineyi bağlamayacağı kuşkusuzdur.

Diğer taraftan taşınmazların tamamı 273 parsel sayılı mera niteliğindeki taşınmazla çevrilidir. 273 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümü de 169 hektarı aşkındır. Bu durumda tapu kaydının ilk miktarı olan 150 dönüme değer verilmesi gerekir. Taşınmazların toplam yüzölçümü tapu kaydı miktarını aşmakta ve 321 000 m2 ye ulaşmaktadır. Tapu kaydı miktar fazlasının sınırdaki meradan kazanıldığının kabulü gerekir. Meralar üzerinde sürdürülen zilyetlik süresi ne olursa olsun hukukça değer taşımaz. Bu nedenle mahkemece 1 dönümün o tarihte 919 m2 olduğu göz önünde tutularak 150 dönümün karşılığı olan 137 850 m2’lik bölümün seçimlik hakları da sorulmak suretiyle payları oranında davalılar adına tesciline geri kalan bölümlerin de mera olarak sınırlandırılmasına karar verilmesi gerekirken delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

Sonuç: Temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 15.9.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir