1. Anasayfa
  2. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi E: 1993/5875 K: 1995/2600 T: 14.3.1995


Dayanaktan yoksun kadastro komisyonu kararı, iptal edilmelidir. Hakkında tutanak düzenlenmeyen taşınmazla ilgili, kadastro mahkemesinde dava açıldığı takdirde, davanın görev yönünden reddi gerekir.

Taraflar arasındaki kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle temyiz isteğinin yasal süresinde olduğu anlaşıldı. Tetkik raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

K: Kadastro sırasında 169 parsel sayılı 15300 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz tapu kaydına ve zilyetliğe dayanılarak davalılar A… Ç… ve H… K: .. adına tesbit edilmiştir. A… Ç…’ın taşınmazın yüzölçümünün eksik tesbit edildiğine ilişkin itirazı komisyonca kabul edilerek komisyon krokisinde (A) harfi ile gösterilen 16000 metrekare yüzölçümündeki bölümün taşınmaza ilavesi ile 31300 metrekare olarak tesbitine karar verilmiştir. Davacı Hazine ilave edilen bölümün davalıya ait tapu kaydı kapsamında kalmadığını ileri sürerek dava açmıştır. Mahkemece davanın reddine, taşınmazın tesbit gibi davalılar A… Ç… ve H… K: .. adına tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Hazinenin davası kadastro komisyonunca yapılan inceleme sırasında komisyon kararının dayanağı uzman bilirkişi H… A… tarafından düzenlenen 1.10.1990 günlü haritada (A) harfiyle işaretli 16000 metrekare yüzölçümündeki tesbit sırasında davalı tarafın hazır bulunarak uyuşmazlık çıkarıp tutanak düzenlettirmediği ve boşluk olarak bırakılan kadastro komisyonunca davalı adına tesbit edilen dava dışı 169 parsel sayılı taşınmaza ilave edilerek tescile karar verilen bölümle ilgili komisyon kararının iptaline yöneliktir. Yasa gereği hakkında tutanak düzenlenmeyen taşınmazlarla ilgili davaların kadastro mahkemesinde görülmesi olanaksız, genel mahkemede çözümlenmesi zorunludur. Görev kamu düzenine ilişkin olup istek olmasa bile yargılamanın her aşamasında mahkemece resen gözetilmesi gerekir. Yapılacak iş dayanaktan yoksun kadastro komisyon kararının iptaline, dava dilekçesinin görev yönünden reddine, usulün 27. maddesi hükmü uyarınca dosyanın görevli asliye hukuk mahkemesine gönderilmesine dava dışı 169 parsel sayılı taşınmazın tutanağının onaylı örneği dosyada alıkonularak aslı ve eklerinin kütüklerin devri halinde Tapu Sicil Müdürlüğüne aksi halde kadastro müdürlüğüne geri çevrilmesine karar verilmesi gerekir.

SONUÇ: Mahkemece bu yönler gözardı edilerek işin esası hakkında yazılı biçimde hüküm kurulmuş olması isabetsiz, davacı Hazinenin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), 14.3.1995 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir