1. Anasayfa
  2. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E: 2015/9594 K: 2016/3228 T: 20.04.2016


Özet: İhtiyaca dayalı tahliye davalarında kiralananın olduğu gibi veya basit tadilatla ihtiyaçta kullanılması esastır. İmar inşaat ve esaslı onarım nedeniyle dava açılabilmesi için sözleşme süresinin sonunun beklenilmesi gerekmektedir. TBK.nun 350/2.maddesi (6570 Sayılı Kanunun 7/d) yeni malike imar inşaat ve esaslı onarım sebebiyle tahliye davası açma hakkı tanımamaktadır. Anılan madde yeni malike sadece kiralananı olduğu gibi kullanma ihtiyacı nedeniyle dava hakkı tanımıştır.

Dava, yeni malikin işyeri ihtiyacı nedeni ile kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, dava dilekçesinde “Genarali Han” olarak bilinen binanın tamamının müvekkili tarafından 02.05.2011 tarihinde satın alındığını, dava konusu hanın arka tarafında erkek kuaförü olarak kullanılan dükkanın eski malik tarafından davalıya kiralandığı, binanın röleve ve restorasyon sonrasında bir bütün olarak ticari işletme olarak kullanılacağını, davalının yeni kazanım ve işyeri ihtiyacını bildiren ihtara rağmen taşınmazı tahliye etmediğini belirterek kiralananın tahliyesini istemiştir. Yargılama sırasında davacı vekili taşınmazın onaylanacak projeler ve tadilatlar sonrasında butik otel olarak kullanılacağını belirtmiştir. Davalı vekili ihtiyacın gerçek ve samimi olmadığı, yapılacak işin şirketin iş alanında olmadığı gerekçesi ile davanın reddini savunmuştur.

Hemen belirtmek gerekir ki ihtiyaca dayalı tahliye davalarında kiralananın olduğu gibi veya basit tadilatla ihtiyaçta kullanılması esastır. Davacının, dava dilekçesindeki açıklamalarından davanın Türk Borçlar Yasası’nın 350/1-2 (6570 sayılı yasa 7/ç) maddesinde düzenlenen yeniden imar inşaat ve esaslı onarım sebebine dayandığı anlaşılmaktadır. İmar inşaat ve esaslı onarım nedeniyle dava açılabilmesi için sözleşme süresinin sonunun beklenilmesi gerekmektedir. TBK.nun 350/2.maddesi (6570 Sayılı Kanunun 7/d) yeni malike imar inşaat ve esaslı onarım sebebiyle tahliye davası açma hakkı tanımamaktadır. Anılan madde yeni malike sadece kiralananı olduğu gibi kullanma ihtiyacı nedeniyle dava hakkı tanımıştır. Oysa ki davacı kiralananda röleve, resterasyon ve esaslı onarım yapacağını bildirdiğine göre ihtiyaç iddiasına dayalı davanın dinlenmesine olanak yoktur. Bu durumda davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir