1. Anasayfa
  2. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 1995/473 K: 1995/3445 T: 20.2.1995


İmar ve gecekondu mevzuatına aykırı yapılara uygulanacak işlemden dolayı gerçekleştirilen imar düzenlemelerinde, bedel artırım davası, Beledi ye aleyhine değil, ipotek borçlusuna karşı açılmalıdır.

Taraflar arasındaki kamulaştırma değerine itiraz davasından dolayı verilen hükmün Yargıtay’ca onanması hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 17.11.1994 gün ve 19182/21968 sayılı ilama karşı davalı İdare vekili yönünden verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla; dosyadaki belgeler okunup, gereği görüşülüp düşünüldü: K: 3290 sayılı Kanunla değişik 2981 sayılı Kanuna göre yapılan imar düzenlemesi sırasında, davaya konu taşınmazdan bir bölümü A… ve B… şahıslara tahsis edilen parsellere dahil edilerek bu şahıslar davacıya borçlandırılmış ve davacı lehine ipotek tesis edilmiştir. Bu durum karşısında, bedel artırma davasının borçlandırılan şahıslar aleyhine açılması gerekirken Belediye aleyhine açılması doğru değildir.

SONUÇ: Hükmün bu nedenle bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla, davalı İdarenin karar düzeltme isteminin kabulüne, Dairemizin 17.11.1994 gün ve 19182/21968 sayılı onama kararının kaldırılmasına ve hükmün yukarıda açıklanan gerekçe ile (bozulmasına) ve peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde ödeyene iadesine, 20.2.1995 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir