1. Anasayfa
  2. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 1996/10391 K: 1996/10401 T: 24.6.1996


2981 sayılı Kanun’un 13/b maddesi gereğince korunması mümkün olmayan gecekonduların yıkımları nedeniyle kendilerine arsa veya pay tahsis edilen durumlarda muhdesat bedeline değil, enkaz bedeline hükmedilmesi gerekir.

Taraflar arasındaki kamulaştırma bedelinin artırılması davasından dolayı yapılan yargılama sonunda kamulaştırma bedelinin artırılmasına dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı İdare vekili yönünden süresinde verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla; dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra, gereği görüşülüp düşünüldü:

K: Dava, 3290 sayılı Kanunla değişik 2981 sayılı Kanun uyarınca yapılan ıslah imar çalışması sırasında olduğu gibi bırakılmasına imkan olmayan muhtesat bedelinin artırılmasına ilişkindir. Sözü edilen Kanunun 13/b maddesi uyarınca arsa tahsis edilen durumlarda, muhdesat bedeline hükmedilemez. Sadece enkaz bedelinin ödenmesi gerekir. Belediye başkanlığının cevabi yazısına göre, davacıya arsa tahsisi yapılmıştır. Arsa tahsisinin sözü edilen maddeye göre yapılıp yapılmadığının kesin olarak belirlenmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,

Doğru görülmemiştir. SONUÇ: Davalı İdare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle HUMK: nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA) ve peşin alınan temyiz harcın istenildiğinde ödeyene geri verilmesine, 24.6.1996 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir