1. Anasayfa
  2. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 1990/22169 K: 1991/571 T: 18.1.1991


İmar Kanunu’na göre şuyulandırılan taşınmaza takdir edilen bedelin artırılması davasında; İmar Kanunu’nun 17/son maddesi uyarınca, bedel takdirleri ve bedele itiraz şekillerinin Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yapılması gerekir.

Taraflar arasındaki kamulaştırma değerine itiraz davasından dolayı yapılan yargılama onunda; kamulaştırma değerinin artırılmasına dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla; dosyadaki belgeler okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

K: Dava, İmar Kanununa göre şuyulandırılan taşınmaz mala takdir edilen bedelin artırılması istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun 1. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanunun 10/c maddesine göre yapılan işlemlerde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa dayanılarak bedel tesbit edileceği belirtilmiş ve 3194 sayılı İmar Kanununun 17/son maddesine göre de bedel takdirleri ve bedele itiraz şekilleri Kamulaştırma Kanununun hükümlerine göre yapılması öngörüldüğünden davanın esasına girilerek hüküm kurulması gerekirken kararda yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir. SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle HUMK: nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 18.1.1991 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir