1. Anasayfa
  2. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 1994/3505 K: 1994/7058 T: 4.4.1994


İmar düzenlemesi sonucunda, taşınmaz üzerindeki bina ve ağaçlar, yeşil alan olarak ayrılan davalı idare adına kayıtlı parselde kalmışsa, kendisine başka parseller tahsis edilen davacıya, muhdesat bedeli ödenebilmesi için, muhdesata idarenin fiilen el koyması gereklidir.

Taraflar arasındaki kamulaştırma değerinin artırılması davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; kamulaştırma değerinin artırılmasına dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı İdare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

K: Davacıya ait ve davacının paydaş olduğu taşınmaz mallar imar düzenlemesine tabi tutulmuş taşınmazlar üzerindeki bina ve ağaçlar yeşil saha olarak ayrılan davalı idare adına kayıtlı parsellerde kalmıştır. Davacıya da başka parseller tahsis edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 18/9. maddesi uyarınca bu gibi durumlarda davacıya muhdesat bedelinin ödenebilmesi için muhdesata İdarenin fiilen elkoyması gerekir. Davalı İdare tarafından elkoyma olup olmadığı, diğer bir deyişle davacının davaya konu teşkil eden muhdesattan yararlanmasının fiilen engellenip engellenmediği araştırılmadan muhdesat bedeline hükmedilmesi,

Doğru görülmemiştir. SONUÇ: Davalı İdare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün yukarıda açıklanan nedenle HUMK: nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA) ve peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde ödeyene geri verilmesine, 4.4.1994 gününde oybirliğiyle karar verildi

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir