1. Anasayfa
  2. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E: 2005/50 K: 2005/457 T: 12.1.2005


Kadastro tesbitine itiraz davasında, bilirkişi raporu dava konusu taşınmazın orman olup olmadığını ve hukuki durumunu belirlemeye yeterli değildir. Eksik inceleme ve yetersiz bilirkişi raporuna dayanan yerel mahkemenin kararı usul ve yasaya aykırıdır.

Taraflar arasındaki kadastro tespitine itiraz davasından dolayı Yerel Mahkemece verilen yukarıda gün ve sayısı yazılı hükmün; Dairemizin 25.10.2004 gün ve 2004/5637-10870 sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmiş, süresi içinde davalı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosya içindeki tüm belgeler incelenip, gereği düşünüldü:

Kadastro sırasında Haydarlı Köyü 177 ada 1,2,3 ve 10 parsel sayılı taşınmazlar, fıstıklık ve tarla niteliğiyle davalı adına tespit edilmiştir. Davacı Orman Yönetimi, taşınmazların orman sayılan yyerlerden olduğu iddiasıyla dava açmıştır. Mahkemece, davanın kabulüne ve dava konusu 1,2,3 ve 10 parsel sayılı taşınmazların orman niteliğiyle Hazine adına tapuya tesciline karar verilmiş, hüküm davalı H.T:K: tarafından temyiz edilmekle Dairece onanmıştır. Bu kez, davalı vekili kararın düzeltilmesini istemektedir.

1) İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye ve davaya konu Haydarlı Köyü 177 ada 1,2 ve 10 parsel sayılı taşınmazların, uzman orman bilirkişi kurulu tarafından resmi belgelere dayalı olarak yöntemine uygun biçimde yapılan inceleme ve araştırmada orman sayılan yerlerden olduğunun anlaşıldığına ve yazılı biçimde hüküm kurulmasında bir isabetsizlik bulunmadığına, davalı H.T:K: ‘nın karar düzeltme dilekçesinde değindikleri hususların temyiz aşamasında da ileri sürüldüğüne, Dairemiz kararının bu konulara cevap teşkil edecek nitelikte olduğu gibi, usul ve yasaya da uygun olduğuna göre, H.Y.U.Y.nın 440. maddesinde yazılı hallerden hiçbirine uymayan 177 ada 1, 2 ve 10 parsel sayılı taşınmazlar hakkındaki karar düzeltme istemlerinin reddine karar vermek gerekmiştir.

2) Davalı H.T:K: ‘nın davaya konu Haydarlı Köyü 177 ada 3 parsel sayılı taşınmaza yönelik karar düzeltme istemine gelincE: Mahkemece yapılan araştırma ve inceleme hükme yeterli değildir. Şöyle ki;

Dava kadastro tespitine itiraz niteliğindedir. Çekişmeli taşınmazların bulunduğu yerde orman kadastrosu 3402 Sayılı Yasanın 4. maddesi hükmüne göre yapılmış, çekişmeli parsel orman alanı dışında bırakılmıştır.

Uzman orman bilirkişi kurulu tarafından resmi belgelere dayalı biçimde yapılan inceleme ve araştırmada 177 ada 3 parsel sayılı taşınmazın memleket haritasında yeşil renkli ve yapraklı ağaç rumuzlu alanda kalan orman sayılan yerlerden olduğu bildirilmiş ise de, bir örneği dosyada yer alan bilirkişi raporuna ekli memleket haritası örneğinde, taşınmazın bulunduğu yerin kısmen açık alanda gösterilmek suretiyle, uzman orman bilirkişi bulunduğu yerin kısmen açık alanda gösterilmek suretiyle, uzman orman bilirkişi kurulu raporunun kendi içinde çelişkili olduğu gözlenmiş olup, mahkemece anılan çelişki üzerinde durularak çelişki giderilmemiştir. Bilirkişi raporu bu hali ile çekişmeli taşınmazın orman olup olmadığını ve hukuki durumunu belirlemeye yeterli ve kanaat verici değildir.

Evveliyatında orman olmayan ve tüm yönleri orman ile çevrili mülkiyet belgesi bulunmayan taşınmazların 6831 Sayılı Yasanın 17/2. maddesi uyarınca özel mülkiyete konu olması olanaksız ise de, davaya konu 177 ada 3 parsel sayılı 33732,62 m2 yüzölçümündeki taşınmaz, 10.03.1970 tarih 5 nolu hudutları (şarkan yol kısmen bayır, garben yol, cenuben darboğazındaki ığde ve karadut) olan ve 9190 m2 yüzölçümündeki tapu kaydına dayanılarak tespit edilmiştir. Tapu kaydının çekişmeli taşınmaza ait olduğu sabit olduğu taktirde, bu taşınmazın 6831 Sayılı Yasanın 17/2. maddesi kapsamında olduğu söylenemez. O halde, 177 ada 3 parsel sayılı taşınmaz hakkındaki bilirkişi raporunun hükme dayanak yapılamayacağı anlaşılmış olup, eksik inceleme ve yetersiz bilirkişi raporuna dayanan yerel mahkemenin kararı usul ve yasaya aykırı, Dairenin onama kararı ise yanılgıya dayalıdır.

Bu nedenlerle; mahkemece, çekişmeli 177 ada 3 parsel sayılı taşınmazın tespit dayanağı tapu kaydının ilk oluşumundan itibaren tüm gittileri ve varsa krokileri, dayanak tapu kaydının revizyon gördüğü tüm parsel tutanakları, komşu parsel ve dayanakları, eski tarihli memleket haritası, hava fotoğrafları ve varsa amenajman planı ilgili yerlerden getirtilip, önceki bilirkişiler dışında bu konuda uzman serbest orman mühendisleri arasından seçilecek üç orman mühendisi ve bir fen elemanı aracılığıyla yeniden yapılacak inceleme ve keşifte çekişmeli taşınmaz ile birlikte çevre araziye de uygulanmak suretiyle, taşınmazın öncesinin bu belgelerde ne şekilde nitelendirildiği belirlenmeli; 31116, 4785 ve 5658 Sayılı Yasalar karşısındaki durumu saptanmalı; tapu ve zilyetlikle ormandan toprak kazanma olanağı sağlayan 3402 Sayılı Yasanın 45. maddesinin ilgili fıkraları, Anayasa Mahkemesinin 01.06.1988 gün ve 31/13 E: K: ; 14.03.1989 gün ve 35/13 E: K: ve 13.06.1989 gün ve 7/25 E: K: sayılı kararları ile iptal edilmiş olduğundan bu yollarla ormandan yer kazanılamayacağı; öncesi orman olan bir yerin üzerindeki orman bitki örtüsü yok edilmiş olsa dahi, salt orman toprağının orman sayılan yer olduğu düşünülmeli; uzman ve fen ehli bilirkişilere tahdit hattı ile irtibatlı kroki çizdirilmeli; keşifte, hakim gözetiminde, taşınmazın dört yönünden renkli fotoğrafları çektirilip, onaylanarak dosyaya eklenmeli; kesinleşmiş orman kadastrosu bulunmadığından, yukarıda değinilen diğer belgeler fen ve uzman orman bilirkişiler eliyle yerine uygulattırılıp; orijinal-renkli (renkli fotokopi) memleket haritasının ölçeği kadastro paftası ölçeğine, yine kadastro paftası ölçeği de memleket haritası ölçeğine çevrildikten sonra, her iki harita komşu ve yakın komşu parselleri de içine alacak şekilde birbiri üzerine aplike edilmek suretiyle, çekişmeli taşınmazın konumunu çevre parsellerle birlikte haritalar üzerinde gösterecekleri yalnız büro incelemesine değil, uygulamaya ve araştırmaya dayalı, bilirkişilerin onayını taşıyan kroki düzenlettirilip, bilimsel verileri bulunan yeterli rapor alınmalı; dayanak tapu kaydı değişebilir sınırları içerdiğinden, 3402 Sayılı Yasanın 20/c, 21 ve 32/3 maddesine göre yöntemince zemine uygulanıp, miktarı ile geçerli kapsamı tayin olunmalı; asıl taşınmazın kapsamı, orman veya ormandan açma değilse, miktar fazlasının sınırda bulunan eylemli ormandan açma yapılarak kazanıldığı kabul edilmeli; tüm deliller birlikte değerlendirip, oluşacak sonuç çerçevesine bir karar verilmelidir. Açıklanan hususlar gözetilmeksizin, eksik inceleme ve yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı biçimde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: 1) Yukarıda açıklanan birinci bentte açıklanan nedenlerle; Davalı H.T:K: ‘nın davaya konu Haydarlı Köyü 177 ada 1, 2 ve 10 parsel sayılı taşınmazlara yönelik karar düzeltme istemi H.Y.U.Y.nın 440. maddesinde yazılı hallerden hiçbirine uymadığından REDDİNE,

2) İkinci bentte açıklanan nedenlerle; Davalı H.T:K: ‘nın davaya konu Haydarlı Köyü 177 ada 3 parsel sayılı taşınmaza yönelik karar düzeltme isteminin KABULÜNE, Dairenin 25.10.2004 gün ve 2004/5637-10870 sayılı onama kararının 177 ada 3 parsel sayılı taşınmaz ile sınırlı olmak üzere KALDIRILMASINA, yerel mahkeme hükmünün BOZULMASINA 12/01/2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir