1. Anasayfa
  2. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E: 2002/995 K: 2002/1661 T: 04.03.2002


Dayanak vergi kayıtlarının değişir ve genişletilebilir nitelikli olması nedeniyle miktarıyla geçerli olacağı açık olmakla, vergi kayıtları toplam miktar fazlasının sınırda bulunan eylemli ormandan açma yapılarak kazanılmaya çalışıldığının kabulü gerekir.

Kadastro sırasında Güreci Köyü 224 ada 21 parsel sayılı 19222 m2 yüzölçümündeki taşınmaz, 2/B madde uygulaması nedeniyle Hazine adına tesbit edilmiştir. Davacı, kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ve vergi kaydı bulunduğu iddiasıyla dava açmıştır. Mahkemece davanın kabulüne ve dava konusu parselin davacı adına tapuya tesciline karar verilmiş, hüküm Hazine ve Orman Yönetimi tarafından temyiz edilmiştir.

Dava kadastro tespitine itiraz niteliğindedir. Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde orman kadastrosu 3402 Sayılı Yasanın 4. maddesi hükmüne göre yapılmış, çekişmeli parsel 2/B madde uygulaması alanı içinde bırakılmıştır.

Mahkemece yapılan keşifte çekişmeli taşınmazın krokide (B) ile işaretli kesiminin davacının dayanağı 1937 tarih 1612 nolu vergi kaydı kapsamında kaldığı, (A) ile işaretli kesiminin ise 1984 yılında Yusuf Akman isimli şahıstan davacı tarafından satın alınmış olduğu belirlenmiştir. Komşu parsellerin dayanak kayıtları taşınmazın (A) ile işaretli kesimini Yusuf Akman taşınmazı olarak göstermektedir. Dosyada yer alan ve mükellefi Yusuf Akman olan 1937 tarih, 1613 nolu vergi kaydının batı hududu Veli okumakta ve davacının dayanağı 1612 nolu vergi kaydının mükellef adı da İbrahim oğlu Veli olduğuna göre, dava konusu 224 ada 21 parsele 1612 ve 1613 nolu vergi kayıtlarının birlikte uyduğu anlaşılmaktadır. Nevar ki; her iki kaydın toplam yüzölçümü 12000 m2 olduğu halde, çekişmeli taşınmazın yüzölçümü 19222,75 m2’dir.

Her ne kadar orman bilirkişi raporunda çekişmeli taşınmazın % 8 eğimli, 1957 tarihli memleket haritası ile hava fotoğrafı ve amenajman planında orman dışı tarım alanında görünen, orman sayılmayan yerlerden olduğu yolunda görüş bildirmiş ise de, 1612 nolu vergi kaydının kuzey hududu orman, 1613 nolu vergi kaydının ise kuzey ile doğu hududu çalılık okumakta ve fiilen taşınmaz kuzey ve batı yönden 97 nolu orman parseline bitişik bulunmaktadır. Bu hali ile dayanak vergi kayıtlarının değişir ve genişletilebilir nitelikli olması nedeniyle miktarıyla geçerli olacağı açık olmakla, vergi kayıtları toplam miktar fazlasının sınırda bulunan eylemli ormandan açma yapılarak kazanılmaya çalışıldığının kabulü gerekir.

O halde; mahkemece, çekişmeli taşınmaz başında yeniden keşif yapılarak dava konusu taşınmaza ait 1937 tarih 1612 ve 1613 nolu vergi kayıtları 3402 Sayılı Yasanın 20/C, 21 ve 32/3. maddesi gereğince sabit sınırdan başlamak suretiyle yöntemince zemine uygulatılarak yüzölçümü kadar kapsam belirlenmeli; kayıt miktar fazlasının sınırda bulunan ormandan açıldığı gözönünde bulundurularak bir karar verilmelidir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir