1. Anasayfa
  2. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E: 1994/8176 K: 1995/5936 T: 4.5.1995


Kadastro mahkemesinde görülen davada, taraflardan hiçbirinin duruşmaya gelmemesi ve davayı takip etmemesi halinde, dosyanın işlemden kaldırılarak davanın açılmamış sayılması Yasaya aykırılık teşkil ettiğinden, taraflara yöntemince davetiye tebliğ edilip, sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

Taraflar arasındaki orman tahdidine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda, davanın açılmamış sayılması yolunda kurulan hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı Hazine tarafından istenilmekle; süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya içindeki tüm belgeler incelenip, gereği düşünüldü:

K: Kadastro mahkemesinde görülen davalarda, 3402 sayılı Yasanın usul hükümleri uygulanır. 3402 sayılı Yasanın 29. maddesi uyarınca tarafların hiçbirinin gelmemesi ve takip etmemesi halinde, dosya işlemden kaldırılamaz. Başka bir anlatımla, HUMY.nın 409. madde hükümleri kadastro mahkemelerinde uygulanamaz. Açıklanan husus gözetilmeksizin davanın işlemden kaldırılarak HUMY.nın 409/5. maddesi gereğince açılmamış sayılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Mahkemece, 3402 sayılı Yasanın 28. maddesi hükmünce taraflara yöntemince davetiye tebliğ edilip, sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı Hazinenin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), 04.05.1995 günü oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir