1. Anasayfa
  2. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi E: 1994/2736 K: 1994/6076 T: 17.6.1994


Mahkemece, davacıya tespit maliklerini davaya dahil etmesi için önel verilmesine rağmen, davacı tarafından tespit malikleri davaya dahil edilmez ise, Kadastro Kanunu’nun 36. maddesi gereğince tespit maliklerine ileride haksız çıkacak taraftan alınmak üzere, bütçeye konulan ödenekten davetiye çıkartılıp mahkemeye çağrılıp taraf oluşturarak davaya bakılması gerekirken, Kadastro Kanunu’nun 28. maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi isabetsizdir.

Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin kanuni süresinde olduğu anlaşıldı, tetkik raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

K: Kadastro sırasında; 838 parsel sayılı, 90200 m² yüzölçümündeki taşınmaz vergi kaydına, miras yolu ile gelen hakka, paylaşmaya ve zilyetliğe dayanılarak davalı Y… ve paydaşları adına tesbit edilmiştir. İtirazı, kadastro komisyonunca reddedilen davacı İ…, “Y… ve müşterekleri” diye hasım göstermek suretiyle dava açmıştır. Ş… ise mahkeme ilamına dayanarak davaya katılmıştır. Mahkemece, davacının davasının açılmamış sayılmasına karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece, davacı İ…’e tesbit maliklerinin davaya dahil edilmesi için önel verildiği, buna karşın davacının tesbit maliklerini davaya dahil etmediği gerekçe gösterilerek 3402 sayılı Kadastro Kanununun 28/2. maddesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş ise de, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 36. maddesi hükmünde; bu kanun gereğince re’sen yapılması gereken soruşturma ve tebligat işlemleri için zaruri giderler ileride haksız çıkacak taraftan alınmak üzere bütçeye konulan ödenekten karşılanır, hükmünü amirdir. Olayda davacı İ…’in davalılardan N…, E: .. ve M…’i davaya katmadığı ve bunlar için gerekli giderleri yatırmadığı saptanmıştır. Taraf oluşturulmadan davaya bakılamaz.

O halde mahkemece 3402 sayılı Kadastro Kanununun 36. maddesinin yukarıda açıklanan fıkrası gözönüne alınarak davaya katılmayan tesbit malikleri N…, E: .., M…’e ileride haksız çıkacak taraftan alınmak üzere bütçeye konulan ödenekten davetiye çıkartılıp mahkemeye çağrılıp taraf oluşturularak iddia ve savunma çerçevesinde davaya bakılması sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken aksine düşüncelerle yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması isabetsiz davacının temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), 17.6.1994 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir