1. Anasayfa
  2. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi E: 1990/12550 K: 1993/3908 T: 12.4.1993


Önel verilmesine rağmen davacı tarafından gerekli harç yatırılmadığı takdirde, davanın tespit gibi tesciline karar verilmelidir.

Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin kanuni süresinde olduğu anlaşıldı, tetkik raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

K: Kadastro sırasında 80 parsel sayılı 4.482.000 m² yüzölçümündeki taşınmaz, tapu ve vergi kayıtlarına, birleştirmeye tapu dışı satışlarına muvafakata ve zilyetliğe dayanılarak A… ve paydaşları adına payları oranında tesbit edilmiştir. İtirazı komisyonca reddedilen A… tapu ve vergi kayıtlarına, zilyetliğe dayanarak dava açmıştır. Mahkemece davanın açılmamış sayılmasına, dava konusu parselin

tesbit gibi tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı A… vekili tarafından temyiz edilmiştir.

3402 sayılı Kadastro Kanununun 36. maddesi uyarınca “taraflardan herbiri dava harcını karşılamak zorundadır” hükmü getirilmiştir. Mahkemece davacı tarafa gerekli harcı yatırması için birkaç kez önel verildiği halde dava harcı yatırılmamıştır. Bu durum karşısında 3402 sayılı Kadastro Kanununun 36 ve Harçlar Kanununun 32 ve 27/3. maddeleri gözönüne alınmak suretiyle 3402 sayılı Kadastro Kanunun’un 28. maddesi uyarınca hüküm kurulması isabetlidir.

SONUÇ: Bu nedenlerle davacı tarafın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile hükmün (ONANMASINA), peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye 14.000 lira harcın davacıdan alınmasına, 12.4.1993 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir