1. Anasayfa
  2. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E: 1993/3817 K: 1994/5077 T: 2.5.1994


Orman yönetimi, ilan süresi içerisinde kadastro tutanağına karşı bir itirazda bulunmayıp, gerçek kişi ile Hazine arasında görülen davaya, mahkemenin ihbarına rağmen, usulüne uygun dilekçe verip asli müdahil olarak da katılmadığı takdirde, davada taraf sıfatı kazanamayacağı gibi leh ve aleyhine verilen kararlardan da bağımlı tutulamaz. Bu itibarla, verilen hükmü temyiz etmesi olanağı da yoktur.

Taraflar arasındaki kadastro tespitine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda, davanın kısmen kabulü, kısmen reddi yolunda kurulan hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı Hazine ve dahili davalı Orman Yönetimi tarafından istenilmekle; süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içindeki tüm belgeler incelenerek, gereği düşünüldü:

K: 1- Orman Yönetiminin temyizi yönünden; dava, kadastro tespitine itiraz niteliğinde olup; Orman Yönetimi, İlan süresi içerisinde kadastro tutanağına karşı bir itirazda bulunmadığı gibi, gerçek kişiyle Hazine arasında görülmekte olan davaya mahkemenin ihbarına rağmen, usulüne uygun dilekçe verip, 3402 sayılı Yasanın 26/D maddesi uyarınca asli müdahil de olmadığı; bu suretle, davada taraf sıfatını kazanmadığı; bu durumda, leh ve aleyhine verilen kararlardan bağımlı tutulamayacağı; bu suretle, verilen hükmü temyiz etme olanağı bulunmadığı anlaşıldığından, Orman Yönetiminin temyiz dilekçesinin reddi gerekir.

2- Hazinenin temyizine gelince; mahkeme hükmü, Hazineye 20.1.1993 tarihinde tebliğ edilmiş, temyiz dilekçesi ise, HUMY.nın 432. maddesinde öngörülen 30 günlük yasal süre geçirildikten sonra Hazine tarafından 22.2.1993 tarihinde verilmiştir. Süresinden sonra yapılan temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 1.6.1990 gün ve 3/4 sayılı İnançları Birleştirme Kararı uyarınca, Yargıtay’ca da bu yolda karar verilebileceğinden, süresinden sonra yapılan temyiz isteminin reddi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 1- Orman Yönetiminin temyiz dilekçesinin (REDDİNE), peşin alınan red harcının istek halinde yatırana iadesine: 2- İkinci bendde açıklanan nedenlerle; Hazinenin temyiz dilekçesinin süre yönünden (REDDİNE), 2.5.1994 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir